vår 2022
MDV-3061 Film: lyd, rom, bevegelse - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgemne på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som fyller opptakskrav til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. 

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må inneholde en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. Du bør beherske engelsk godt. Du må ha gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre.

Søknadskode: 9371 - enkeltemner på masternivå.

Med forbehold om 3 påmeldte vil emnet være tilgjengelig våren 2022.


Innhold

Overgangen til digitale medier har aktualisert en rekke spørsmål rundt måten filmens mediale og historiske betingelser tradisjonelt har blitt beskrevet. To distinkte retninger utkrystalliserte seg i etterkant av 100-års jubileet av "den syvende kunstart" i 1996, og det som gjerne kalles "filmens død". På den ene siden "den nye filmhistorien" som premierer empirisk orienterte studier av vilkårene for filmens produksjon, distribusjon og resepsjon. På den andre siden "film-filosofi" som undersøker film som en spesifikk måte å erfare og forstå verden på. Emnet gir en grundig fordypning til dette todelte perspektivet gjennom en rekke historiske nedslag med vekt på filmens teknologiske og sosiale rom. Gjennom den konseptuelle triaden lyd, rom, bevegelse flytter emnet fokus fra film som et berettende medium til dets grunnleggende elementer, og åpner nye perspektiv på så vel filmens fortid som dens framtid. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • inngående kunnskap om den filmhistoriske utviklingen med vekt på teknologiske og sosiologiske aspekter og deres betydning for produksjon, distribusjon og resepsjon av film
 • avansert kunnskap om filmteoretiske og filmfilosofiske problemstillinger og kan anvende disse på selvvalgte problemstillinger med fokus på lyd, rom og bevegelse i film

Ferdigheter

Du kan:

 • anvende filmteoretiske og filmfilosofiske perspektiver i skriftlige framstillinger om film
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike filmteorier og anvende denne kunnskapen til å strukturere og formulere faglige resonnement


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller et annet skandinavisk språk, noe undervisning kan være på engelsk. Det er mulig å søke om annet språk til eksamen.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar. Det blir ca. 20 timer undervisning over 13 uker.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

 • se tre filmer, valgt av lærer, på Tromsø International Film Festival
 • skrive et refleksjonsnotat (2-3 sider) knyttet til filmfestivalen
 • delta i diskusjon/muntlig presentasjon av refleksjonsnotat

Eksamen består av:

 • en ukes hjemmeeksamen (10 sider)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-3061