vår 2022
MDV-3062 Kunnskapsforvaltning - 10 stp

Sist endret: 07.07.2022

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgemne på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som valgemne i andre mastergradsprogram ved UiT og som enkeltemne av studenter som fyller opptakskrav til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må inneholde en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. Du bør beherske engelsk godt. Du må ha gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre.

9371 - enkeltemner på masternivå


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DOK-3052 Dokumentforvaltning - Kunnskapsforvaltning 10 stp

Innhold

Emnet omhandler teori innrettet mot kunnskapsforvaltning, som baserer seg på flere teoritradisjoner, fra organisasjonsteori til kommunikasjons- og læringsteori. Sentrale spørsmål er: Hvordan forstå, organisere og lede prosesser hvor kunnskap innhentes, skapes, utvikles, formidles, deles og lagres i organisasjoner? Et sentralt tema er hvordan taus kunnskap ("tacit knowledge") kan formaliseres.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har avansert kunnskap om:

 • teoretiske modeller for hvordan kunnskap overføres i organisasjoner og om hvordan slike prosesser kan organiseres
 • begrepet taus kunnskap og formalisering av slik kunnskap, og implikasjoner for forståelsen av information management vs. knowledge management
 • hvordan prosesser knyttet til innovasjon og utvikling av kunnskap påvirker organisasjoners forhold til omgivelsene (for eksempel markedet og teknologisk utvikling) og hvordan kunnskapsutvikling påvirker de interne beslutningsprosessene i organisasjonen

Ferdigheter

Du kan:

 • analysere og forholde seg kritisk til kunnskapsbegrepet og kunnskapsutviklingsprosesser i organisasjoner
 • kan nyttiggjøre seg teorier innen knowledge management for formalisering og synliggjøring av taus kunnskap
 • problematisere og drøfte faglige spørsmål knyttet til knowledge management og kan strukturere og formulere faglige resonnement til fagpersoner, arbeidskollegaer og allmennheten for øvrig

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller annet skandinavisk språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Annet eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

I emnet vektlegges studentaktiv læring. Undervisningsformene varierer mellom seminarer og forelesninger, studentpresentasjoner og prosjektarbeid. Det gis to veiledninger på prosjektarbeidet. Det blir ca. 20 timer undervisning over 13 uker.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

 • muntlig presentasjon (5-10 min.) av problemstilling knyttet til kunnskapsforvaltning
 • skisse til prosjektoppgaven (1-2 sider). Denne gjøres tilgjengelig i elektronisk form for medstudenter og lærere

Eksamen består av:

 • prosjektoppgave på ca. 10 sider

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. august for eksamen i vårsemesteret.  


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-3062