vår 2022
NOR-1015 Språklig mangfold i tale og skrift - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk på bachelorstudiet og årsstudiet i nordisk språk og litteratur og i lektorutdanningen trinn 8 - 13, studieretning nordisk eller nordisk som fag 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Anbefalte forkunnskaper: NOR-1011, eller tilsvarende. Søknadskode 9199 enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NOR-1012 Talemål og språklig mangfold 5 stp
NOR-1025 Språklig mangfold i tale og tekst. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg ulike former for språklig mangfold i det norske samfunnet med vekt på historiske og sosiale forhold som ligger til grunn. Det gis ei innføring i sentrale sosiolingvistiske og språkpolitiske begreper og perspektiver. Emnet tematiserer mangfoldet knytta til de to norske skriftspråka og gir ei innføring i utvikling av skriftspråksnormer med vekt på perioden etter 1814. I tillegg tar emnet opp forholdet mellom norsk og andre språk i Norge, inkludert grunnleggende perspektiver om flerspråklighet og andrespråk. Nordnorske språkforhold vektlegges særlig.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

•    det språklige mangfoldet i Norge i fortid og nåtid

•   sosialt betinga tale- og skriftspråksvariasjon i det norske språksamfunnet

•    språkpolitiske prosesser i det norske samfunnet de siste 200 åra

•    prinsipper for skriftspråksnormering og hovedtrekkene i utviklinga av norsk skriftspråk fra 1814 til i dag

Ferdigheter

Studenten kan:

•    beskrive det språklige mangfoldet i det norske samfunnet fra kulturelle og sosiale perspektiver, både historisk og samtidig

•    gjøre rede for sentrale sider ved utviklinga av norsk skriftspråk siste 200 år

•    anvende teorier og metoder fra sosiolingvistikk i egne arbeid

•    demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk. Pensumlitteraturen er på norsk og ev. andre skandinaviske språk. Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i vårsemestret i form av forelesninger/seminar. Antall undervisningstimer: ca. 52.   Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført innen fastsatt frist og godkjent av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

•    to skriftlige oppgaver nærmere fastsatt av faglærer

Arbeidskravtekstene skal skrives på nynorsk. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

•    semesteroppgave på 8-10 sider

Semesteroppgaven skal være en videreutvikling av én av de to arbeidskravtekstene basert på respons fra faglærer underveis i semesteret. Studenten kan selv velge hvilken arbeidskravtekst som skal utvikles til semesteroppgave. Det tilbys ikke veiledning på semesteroppgaven utenom tilbakemeldinger på arbeidskravoppgavene. Alle hjelpemidler er tillatt. Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: NOR-1015
  • Tidligere år og semester for dette emnet