vår 2022
NOR-1110 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880 - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for bachelor i nordisk språk og litteratur og lektorutdanning trinn 8-13, studieretning nordisk/fag 1 og nordisk som fag 2, og årsstudiet i nordisk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner  (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NOR-1110 Nordisk litteraturvitenskap: Nordisk litteratur fra eddadikt til 1870 10 stp
NORD-103 Nordisk grunnfag, litteratur del 10 stp
NOR-1120 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1880. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp
NOR-1120 Nordisk litteratur fra eddadikt til 1870. Spesialemne for utenlandske studenter. 10 stp

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om norsk og nordisk litteratur fra norrøn litteratur og fram til 1880. Arbeidet med pensumtekstene skal skje i nær tilknytning til arbeid med litteraturhistorisk og litteraturvitenskapelig sekundærlitteratur. Arbeidet med metodelære skal ikke bare gi et arbeidsredskap, men også sette studentene i stand til å se hvordan en tekstanalyse eller et anna forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • norsk/nordisk litteratur og litteraturhistorie fra norrøn litteratur til 1880
 • litteraturteori
 • litterær analyse
 • hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for sentrale nordiske, særlig norske, forfatterskap fra sagatiden og fram til 1880
 • gjøre rede for innhold, form og tematikk i den enkelte litterære teksten
 • drøfte den litteraturhistoriske plasseringen av pensumtekstene
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller andre skandinaviske språk. Pensumlitteraturen er på norsk og/evt. andre skandinaviske språk.

Eksamensspråk: norsk, måform: nynorsk.


Undervisning

Undervisninga vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer med forberedte studentinnlegg, noe som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene, ca 52 timer. Se timeplan for mer detaljert informasjon om undervisning.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Et forberedt muntlig innlegg på ca. 10 minutter i løpet av seminaret.
 • En kort, skriftlig litterær analyse. Målform: nynorsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • En ukes hjemmeeksamen over oppgitt tema. 

Oppgavebesvarelsen skal være på om lag 8-10 sider (eksklusiv litteraturliste og appendiks). Eksamensspråket er norsk. Målform: nynorsk. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet