vår 2022
NOR-2150 Litteraturkritikk og bokhistorie - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er et valgemne på fordypningsnivå i nordisk litteraturvitenskap på nordisk bachelor i språk og litteratur og lektorutdanning trinn 8 -13, studieretning nordisk. 

Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne.

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Anbefalte forkunnskaper: Emner på 1000-nivå i nordisk litteratur eller tilsvarende.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NOR-2151 Litteraturkritikk og bokhistorie. Spesialemne for internasjonale studenter. 10 stp

Innhold

Emnet tar for seg praktiske og teoretiske aspekter ved litteraturkritisk virksomhet. I emnet inngår dessuten estetisk teori og aktuelle kriterier for vurdering og bedømmelse av litteratur slik de kommer til uttrykk i norske medier, anmelderiets skiftende produksjonsbetingelser, kritikernes sosiologiske bakgrunn eller endringer i lesernes sammensetning og profil.

I emnet inngår også bokhistorie. En bokhistoriker studerer hvordan det litterære kretsløpet betinges av materielle, historiske og sosiale faktorer til ulike tider og på ulike måter. Et undersøkelsesobjekt er sammenligning av ulike versjoner av samme verk for å kunne foreta avgjørende valg dersom man skulle stå for utgivelse av teksten.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • en oversikt over litteraturkritikkens historie i Norge fra begynnelsen av 1800-tallet og til i dag
 • kunnskap om hvordan bokanmeldelser i forskjellige medier arter seg (dagsavis, ukesavis, tidsskrift, radio, blogg, nettsted m.m.)
 • kunnskap om hvordan tekstutgivelsen og den materielle bokas betingelser i samfunnet legger premisser for leserens tilegnelse av det litterære verket
 • kjennskap til bokhistories medieteknologiske forutsetninger
 • kunnskaper om det mediale: bokas materialitet og historisitet.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • vurdere «hva er en god bokanmeldelse»
 • reflektere rundt spørsmål som f.eks. om litteratur av mannlige og kvinnelige forfattere vurderes ulikt, om det er visse skoledannelser i litteraturkritikken, og om regionale eller sosiale forhold spiller inn i vurderingen

Kompetanse

Studenten kan:

 • skrive litteraturkritiske tekster som kunne tenkes publisert i norske medier
 • analysere og vurdere litteraturkritiske tekster ut fra relevant teori
 • gjøre rede for og drøfte litterære kvalitetskriterier


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk eller andre skandinaviske språk.

Eksamensspråk: norsk (bokmål eller nynorsk). 

Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.


Undervisning

I alt 26 undervisningstimer med en kombinasjon av forelesninger, seminar, gruppearbeid og forberedte studentframlegg.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en bokanmeldelse av en ny bok, skjønnlitteratur eller sakprosa, på ca. 5000 tegn

Eksamen består av:

 • en ukes hjemmeeksamen over oppgitt tema

Oppgaven skal være på om lag 10 sider (eksklusiv litteraturliste og appendiks).

Eksamensspråk: Norsk. Valgfri målform, bokmål eller nynorsk.  

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen blir vurdert med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-2150