vår 2022
ODO-3505 Ekstern praksis del 2 - 15 stp

Emnetype

Praktisk emne.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne. Emnene ODO-3005, ODO-3208 og ODO-3324 må være bestått for å ta emnet.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1, ODO-3208 Kjeve- og ansiktsradiologi, ODO-3324 Pedodonti og Kjeveortopedi

Innhold

Gjennom ekstern praksis vil kandidaten utvikle forståelse og kunnskap om alle sider ved tannlegearbeidet. Fokus skal ligge på forebyggende evidensbasert virksomhet, at en tilbyr hensiktsmessig behandling, og at alle grupper/ individer i samfunnet får lik rett til god tannhelse. Å kunne se hele pasienten (holistisk syn) står sentralt i kurset. Kandidaten skal kunne erkjenne pasientens egne behov, og kunne planlegge og gjennomføre den kliniske behandlingen med gode faglige kunnskaper.

I denne perioden skal kandidaten kunne se integreringen mellom teori og praksis. Hovedvekten ligger på individuelle bahandlingsplaner og klinisk trening. Kandidaten blir trent i praksisadministrasjon.


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i evidensbasert forebyggende virksomhet og være i stand til å velge forebygging fremfor behandlingsterapi
 • kan reflektere over organisering og samarbeid internt på klinikken
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i yrkesrollen og yrkesetikk.

FERDIGHETER:

 • kan analysere og forholde seg kritiske til relevante metoder innen evidensbasert teknisk behandlingsterapi
 • kan analysere eksisterende teorier om hygiene og journalføring i praksis

 

GENERELL KOMPETANSE:

 • kan kommunisere om faglige problemstillingen mht. å kunne ta hånd om pasienten på en professjonell, psykologisk og etisk god måte, innenfor fagfeltet; med kollegaer, med spesialister og til allmennheten
 • kan utvikle et helhetssyn på pasienten og behandlingsbehovet, det være seg mot individ eller grupper kan kommunisere om faglige problemstillinger med viktige eksterne samarbeidspartnere.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men undervisning på engelsk kan forekomme. 

Undervisning

Utadrettet virksomhet, klinisk arbeid under veiledning, demonstrasjoner, nettbaserte seminarer og selvstudier. Eksternpraksis perioden begynner i februar og går over 9 uker, og må tas i et sammenhengende løp.

Eksamen

Pasientbehandling på ekstern klinikk. Felles arbeidskrav med emnene ODO-3305 Klinisk odontologi II a og ODO-3306 Klinisk odontologi II b. For detaljert oversikt, se RAPPORTBOKEN. Kandidaten vil bli vurdert mht. faglig klinisk progresjon etter midtgått løp. Arbeidskrav presenteres for veiledere i praksisfeltet ved årlige seminar, samt ved fortløpende kontakt mellom praksisveileder og IKO. Praksisveileder godkjenner arbeidskravene. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse for å fremme seg til eksamen.

Praksisperioden bedømmes til bestått/ ikke bestått. Dersom kandidaten ikke får sin klinisk praksis godkjent ved semesterslutt (til tross for advarsler midtvegs i kurset og eventuelle støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Dette i hht Forskrift om studier og eksamen ved UiT:   

§ 32. Varsel i forbindelse med fare for å ikke bestå praksis.                    

§ 31. Antall praksisforsøk.

Både ekstern veileder og kandidat leverer skriftlig evaluering av praksisoppholdet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: ODO-3505
 • Tidligere år og semester for dette emnet