vår 2022
PED-1006 Utdanning og samfunn: Inkluderings- og ekskluderingsprosesser - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i pedagogikk. Emnet kan inngå som valgemne i bachelor spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Obligatorisk emne bachelor i pedagogikk. Kan inngå som valgemne bachelor i spesialpedagogikk.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Innhold

Emnet behandler sosialisering og oppdragelse i vekselvirkning med samfunnet, med et særlig fokus på inkluderings- og ekskluderingsprosesser.

Emnet gir kunnskap om faktorer i oppvekstmiljøet og samfunnet som skaper og opprettholder sosial ulikhet og sosiale problemer. og derigjennom tilbyr mennesker ulike muligheter i utdanning og arbeidsliv.

Med utgangspunkt i pedagogisk og sosiologisk teori oppøves forståelse og kunnskap om de samfunnsforholdene pedagogisk arbeid skal fungere i, samt bevissthet om egne holdninger. I studiet aktualiseres samfunnsmessige utfordringer med utgangspunkt i nyere forskning.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • sentrale sosiologiske teorier som bidrar til å forklare individers og gruppers posisjon og mulighetsrom i samfunnet.
 • fellesskapets betydning for utvikling av selvbilde og identitet.
 • inkluderings- og ekskluderingsprosesser, samt hvilken betydning dette har for individ, gruppe og samfunn
 • forebyggende arbeid med atferdsproblematikk
 • forebygging av ekskludering

Ferdigheter

Studenten kan:

 • drøfte muntlig og skriftlig ulike sider ved felleskapets betydning for tilhørighet, sosial integrasjon, sosial ulikhet og sosial mobilitet
 • reflektere rundt og drøfte ulike behov og interesser hos individer og grupper i utsatte sosiale eller pedagogiske situasjoner.
 • finne frem til relevant teori og forskning på feltet.

Kompetanse

 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet
 • Kan ha begrunnede oppfatninger om  arbeid innrettet mot å fremme inkludering og forebygge ekskludering


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Teoretisk. Emnet er campusbasert og har 20 timer forelesninger og 20 timer seminarundervisning. På emnet benyttes studentaktive arbeidsformer som forutsetter deltakelse på forelesninger og seminarer.

Pensum: om lag 700 sider

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Finne frem til og presentere for medstudenter, en relevant og aktuell forskningsartikkel som er publisert i løpet av de siste 10 år, med egne betraktninger knyttet til funn presentert i artikkelen. .
 • Skriftlig fremlegg over oppgitt emne - lengde 1.800-2.300 ord. Fremlegget leveres innen oppgitt frist.

Eksamen:

Hjemmeeksamen (oppgitt tema) på ca. 2400 ord (ca. 7 sider) som skrives over én (1) uke.

Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-1006
 • Tidligere år og semester for dette emnet