vår 2022
PED-1017 Spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk og kan tas som valgemne på bachelor i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Innhold

Emnet gir en generell innføring i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehage og skole. Spesialpedagogikkens plass i det spesialpedagogiske tiltaksarbeidet vil være sentralt i emnet.  

Emnet gir kunnskap om den spesialpedagogiske tiltakskjeden og spesialpedagogens rolle i utrednings- og tiltaksarbeid i barnehage og skole. Studentene får et innblikk i utredningsarbeid, kartleggingsmateriell og kartleggingsprosedyrer og tilrettelegging i det spesialpedagogiske arbeidet.  


Anbefalte forkunnskaper

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

Studenten har kunnskap om: 

 • Den spesialpedagogiske tiltakskjeden og spesialpedagogens rolle i det spesialpedagogiske tiltaksarbeidet i barnehage og skole.  
 • Test-teori, kartlegging og kartleggingsmateriell i det spesialpedagogiske arbeidet 
 • Sentrale spesialpedagogiske begreper som tilpasset opplæring, tidlig innsats, forebyggende arbeid og likeverd. 
 • Sentrale lover og forskrifter knyttet til spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole. 
 • Tverrfaglig samarbeid om barn med behov for ekstra tilrettelegging i barnehage og skole 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • Planlegge og gjennomføre enklere spesialpedagogiske kartlegginger i barnehage og skole 
 • Vurdere og gir råd om tiltak for barn med ekstra tilretteleggingsbehov i barnehage og skole.  
 • Utforme spesialpedagogiske utredningsrapporter 

Kompetanse 

Studenten kan:  

 • Reflektere over etiske dilemmaer knyttet til bruk av testmateriell innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet. 
 • Reflektere over egne kunnskaper, ferdigheter og personlig kompetanse i spesialpedagogisk arbeid. 
 • Foreta kritiske refleksjoner over kvaliteten til kartleggingsmateriell basert på test-teori. 
 • Drøfte hvordan spesialpedagogikk som fagfelt kan bidra til forebygging av vansker hos barn og unge. 
 • Reflektere over egen og spesialpedagogens rolle i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehage og skole, samt i møte med foreldre/foresatte og øvrig hjelpeapparat. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

 • Innlevering av en kartleggingsrapport etter gjennomført kartlegging av en medstudent på 1-3 sider. 

Eksamen består av:  

 • Gruppebasert muntlig eksamen med inntil 4 studenter med utgangspunkt i oppgitt tema knyttet til spesialpedagogisk arbeid. 1 dags forberedelse fra oppgaveutlevering til muntlig eksamen. Det gis individuell vurdering. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-1017
 • Tidligere år og semester for dette emnet