vår 2022
PED-2000 Innføring i metode og bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk - 30 stp

Sist endret: 30.06.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i pedagogikk og bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-2002 Prosjektoppgave 20 stp
SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode 10 stp
SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode - Nettbasert 10 stp

Innhold

Emnet består av innføring i metode og bacheloroppgave.

Formålet med emnet er at studenten skal forstå, vurdere og anvende metode i egen fordypningsoppgave.

Innholdet i metodedelen er ulike forskningsmetodiske tilnærminger som anvendes i pedagogikk og spesialpedagogikk og det vitenskapsteoretiske grunnlaget de bygger på.

I emnet gis en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, data-analyser/øvinger med relevant dataverktøy, statistikk og forskningsdesign. Emnet tar for seg planlegging og gjennomføring av ulike former for undersøkelser, analyse av innsamlede og foreliggende data, samt presentasjon og rapportering av resultater ved kvalitative og kvantitative undersøkelser. I tilknytning til bacheloroppgaven gis det en innføring i teoretisk arbeid og vitenskapelig tenkemåte. Studenten tilegner seg skriftlige og muntlige ferdigheter til faglig dialog med forskningsfellesskapet. De skal settes i stand til å foreta kritiske avveininger, analysere, framstille og drøfte teori om aktuelle pedagogiske og spesialpedagogiske spørsmål. Gjennom arbeidet med bacheloroppgaven, skal studenten fordype seg i et selvvalgt område i pedagogikk eller spesialpedagogikk.

I tilknytning til bacheloroppgaven inngår selvvalgt pensum på om lag 500 sider som ikke er brukt som pensum i tidligere emner på studiet. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner og deres føringer på forskningsmetodikk.
 • kunnskaper om forskningsdesign og forskningsmetoder.
 • kunnskap om planlegging og gjennomføring av kvalitative og kvantitative studier, med vitenskapsteoretisk begrunnelse.
 • kunnskap om bruk av statistiske metoder og analyse av kvantitative data.
 • kunnskap om valgt fordypningsområde i bacheloroppgaven.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formulere og begrunne en faglig problemstilling og valg av metode.
 • orientere seg i forskningslitteratur og foreta begrunnende valg av bruk av forskningslitteratur.
 • planlegge og gjennomføre elementære kvalitative og kvantitative studier.
 • tolke, analysere og vurdere innhold og metode i forsking. Studenten skal kjenne til relevante analyseverktøy.  
 • mestre formelle og faglige krav til et vitenskapelig arbeid.
 • utvikle skisse til eget prosjekt.

Kompetanse

Studenten kan:

 • kan formulere og besvare en faglig problemstilling på en selvstendig måte.
 • delta i faglig drøfting og kommunisere om faglige spørsmål.  
 • gjøre rede for og forholde seg til forskningsetiske retningslinjer.
 • kan oppdatere seg innen eget fagområde.
 • skrive en vitenskapelig fagtekst.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis undervisning i 10 timer i kvantitativ metode, 10 timer i kvalitativ metode, 10 timer øvinger og 6 timer i forskningsdesign og vitenskapsteori.

I tilknytning til bacheloroppgaven arrangeres det tre seminarer hvor studentene arbeider både i tema- og responsgrupper. Det gjennomføres et kurs i akademisk skriving i forbindelse med utformingen av oppgaven.

Veiledningen på bacheloroppgaven gis i gruppe og individuelt med til sammen 5 timer. 3 av timene gis som individuell veiledning.


Eksamen

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent bestått før man kan fremstille seg til eksamen:

I gruppe:

 • innlevering av en gruppeoppgave i kvalitativ analyse med vitenskapsteoretisk begrunnelse.
 • innlevering av en gruppeoppgave i kvantitativ analyse med vitenskapsteoretisk begrunnelse.
 • gi respons på 2 gruppeoppgaver i kvantitativ/kvalitativ analyse.

Individuelt:

 • prosjektbeskrivelse til bacheloroppgaven og liste over selvvalgt pensum som vurderes av veileder.
 • deltakelse på seminar med muntlig presentasjon av pedagogisk eller spesialpedagogisk problemstilling og plan for gjennomføring av prosjektet.
 • gjennomført minimum 2 veiledninger individuelt eller i gruppe.

 

Eksamen består av tre deler:  

 • A: 4 timers skoleeksamen i metode og vitenskapsteori.
 • B: En bacheloroppgave som bygger på tilgjengelig teori og forskning, skrevet ut fra pedagogisk eller spesialpedagogisk problemstilling i valgt fordypningsområde. Omfang på cirka 7000 ord. Referanser og appendiks kommer i tillegg.
 • C: Muntlig eksamen med utgangspunkt i hele emnet. 

For å kunne gå opp til muntlig eksamen (del C) må del A og del B være bestått.

Vekting:

 • Del A 30 %
 • Del B 50 %
 • Del C 20 %

Karakterskala A-F

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. august. Hvis en kandidat bare kvalifiserer til utsatt- eller kontinuasjonseksamen på én av delene vil kandidaten beholde resultatet fra ordinær eksamen for den andre delen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: PED-2000
 • Tidligere år og semester for dette emnet