vår 2022
PED-3054 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 30 stp

Sist endret: 27.01.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på master i pedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PED-3050 Kvantitativ metode 10 stp
PED-3050 Kvantitativ metode - overgangsvariant godkjent på bakgrunn av gjennomført evaluering av tidligere hovedfag 10 stp
PED-3051 Kvalitativ metode - overgangsvariant godkjent på bakgrunn av gjennomført evaluering av tidligere hovedfag 10 stp
PED-3051 Kvalitative metoder i pedagogisk forskning 10 stp
PED-3053 Vitenskapsteori 10 stp
PED-3055 Forskningsmetode og vitenskapsteori 20 stp
PED-3055F Forskningsmetode og vitenskapsteori 20 stp
PED-3059 Forskningsmetode og vitenskapsteori 20 stp

Innhold

Emnet består av vitenskapsteori, kvalitativ metode og kvantitativ metode. Undervisningen i vitenskapsteori vil formidle kunnskap om hovedretningene innenfor vitenskapsteorien: positivisme, hermeneutikk, kritisk realisme og sosialkonstruktivisme. Det legges vekt på de premisser og utfordringer disse vitenskapsteoretiske retningene innebærer for valg av metodiske tilnærminger i forskningen. Undervisningen i metode vil formidle kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av kvalitative og kvantitative undersøkelser. Det legges vekt på: Ulike forskningstradisjoner, forskningsdesign, vitenskapsteoretiske grunnlag, metodiske tilnærminger for å fremskaffe data (for eksempel observasjon, intervju, feltarbeid, tekststudier, survey og innhenting av registerdata), analyse av data, samt vurdering knyttet til validitet og reliabilitet i forskning. Forholdet mellom erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap tematiseres.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten skal ha:

 • Inngående kunnskap om hovedretningene innenfor utdanningsforskningens vitenskapsteori.
 • Avansert kunnskap om ulike kvalitative forskningstradisjoner, forskningsdesign og metoder i pedagogisk forskning.
 • Avansert kunnskap om bruk av kvantitative metoder; kvantitative metoders teoretiske fundament, elementære statistiske prosedyrer, samt hvordan kvantitative metoder anvendes i praktisk pedagogisk forskning.
 • Oversikt over likheter og forskjeller mellom ulike former for kunnskap.
 • Inngående forståelse for forskningsetiske problemstillinger.
 • Kunnskap om prosedyrer for ivaretakelse av personvern.
 • Kunnskap om hvordan å anvende utdanningsfaglig relevant kunnskap på nye områder.

Ferdigheter:

Studenten skal:

 • Kunne identifisere vitenskapsteoretiske premisser i foreliggende forskningsarbeider.
 • Kunne formulere problemstillinger for å utvikle pedagogiske forskningsprosjekter.
 • Kunne anvende og vurdere pedagogisk forskningslitteratur i utvikling av et forskningsprosjekt.
 • Kjenne til praktiske framgangsmåter for å gjennomføre kvantitative og kvalitative studier i utdanningsforskning.
 • Kunne anvende ulike metoder for innhenting av kvantitative og produksjon av kvalitative data.
 • Kunne anvende ulike tilnærminger for analyse av kvantitative og kvalitative data.
 • Ha tilegnet seg ferdigheter i statistikk; kunne anvende sentrale begreper, vanlige deskriptive mål, generalisering av resultater, prinsipper for statistiske tester.

Kompetanse:

Studenten:

 • Kan vurdere forskningsprosesser og publikasjoner på en faglig reflektert måte.
 • Kan reflektere over vitenskapsteoretiske premisser i forskning.
 • Kan analysere og reflektere over relevante etiske problemstillinger på alle stadier i forskningsprosessen.
 • Kan utvikle et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Kan gjennom prosjektskissen formidle sitt selvstendige utdanningsfaglige arbeid og vise beherskelse av fagets uttrykksformer.
 • Kan bidra til nytenking og innovasjon i planlegging av forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet organiseres samlingsbasert over ett semester. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 120 timer, fordelt på forelesninger og seminarer med praktiske øvelser

Forkurs

For de studentene som må gjennomføre forkurs i statistikk vil undervisningsomfang være på om lag 15 timer fordelt på forelesning og seminar/studentarbeid. Studentene skal etter gjennomført forkurs forstå hva statistikkfaget kan hjelpe oss med og ha kunnskap og ferdigheter knyttet til grunnleggende deskriptiv statistikk som gjennomsnitt, empirisk standardavvik, median og kvantiler. De skal lære hvordan en kan sammenligne resultater fra to grupper, kjenne til og kunne ta i bruk begreper som populasjon og utvalg, konfidensintervall, statistisk signifikans og normalfordeling og kjenne til noen tester som brukes i statistisk analyse. På slutten av forkurset vil studentene gjennomføre en test som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • En individuell oppgave i kvalitativ metode og vitenskapsteori. Omfang 6 sider/2000-3000 ord.
 • En individuell oppgave i kvantitativ metode og vitenskapsteori. Omfang 6 sider/2000-3000 ord.
 • Innlevering av 1. utkast til prosjektskisse for mastergradsprosjekt med begrunnet valg av metode og vitenskapsteoretisk orientering. Omfang minimum 6 sider/2000-3000 ord.
 • Muntlig presentasjon av prosjektskisse på seminar. Omfang ca 15-20 minutter, pluss respons fra faglærer og medstudenter.
 • Oppfylt forkunnskapskrav i metode, enten ved forkurs i statistikk og metode eller ved gjennomført metodeemne tilsvarende SVF-1050.

Eksamen består av:

 • Prosjektskisse for mastergradsprosjektet. Omfang 10 sider/4000-5000 ord.

Ved bedømming av eksamen benyttes karakterskalaen A-F hvor F er ikke-bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidene kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: PED-3054