vår 2022
PED-3900 Mastergradsoppgave - 60 stp

Sist endret: 18.01.2022

Emnetype

Forbeholdt masterstudenter i pedagogikk og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-3054 Vitenskapsteori og forskningsmetode, PED-3056 Utvikling og relasjoner, PED-3057 Kunnskap, menneskesyn og læring eller PED-3001 Samfunn, kultur og menneske i pedagogisk perspektiv, PED-3050 Kvantitativ metode, PED-3051 Kvalitative metoder i pedagogisk forskning, PED-3053 Vitenskapsteori

Innhold

Masteroppgaven innebærer faglig fordypning i et særskilt pedagogisk emne.

Under veiledning i arbeidet med masteroppgaven, vil studenten også gis trening i å forholde seg til en tidsplan med flere innleveringsfrister før endelig innlevering.

Ved 60 studiepoengs masteroppgave tilegner studentene seg større metodisk forståelse, faglig fordypning og selvstendighet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • fordypet innsikt innenfor det fagfeltet masteroppgaven omhandler
 • inngående kunnskap om de særskilte metodiske utfordringene på fagområdet, med sikte på å kunne foreta selvstendig analyse av tema og kildemateriale
 • avansert kunnskap om grunnleggende vitenskapsidealer, herunder krav til referanser og respekt for andres arbeider
 • avansert kunnskap om bearbeidelse og fremstilling av pedagogiske problemstillinger
 • kunnskap om de etiske spørsmålene som reiser i fagfeltet, og om etiske dilemmaer i pedagogisk forskning

Ferdigheter

Etter bestått masteroppgave kan studenten:

 • identifisere, formulere og drøfte pedagogiske problemstillinger i samsvar med faglige idealer, herunder å disponere stoffet i hovedproblemstillinger, argumentasjon og konklusjoner
 • skrive en selvstendig framstilling
 • orientere seg i tilfanget av kilder; finne relevante kilder og selvstendig og kritisk skille kilder med akademisk tyngde fra andre
 • finne fram til relevant litteratur for å belyse forskningsmessige problemstillinger
 • mestre de formelle kravene til vitenskapelige tekster
 • fremstille en større pedagogisk utredning på ca. 90 sider

Kompetanse

Etter bestått masteroppgave kan studenten:

 • Anvende kunnskaper og ferdigheter ervervet i arbeidet med masteroppgaven
 • formidle pedagogiske argumenter på en tydelig og presis måte, både til fagfeller og til allmennheten (skriftlig, digitalt og muntlig).
 • anvende kunnskaper og ferdigheter ervervet i arbeidet med masteroppgaven i prosjekter og andre arbeidsoppgaver.
 • identifisere og reflektere over problemstillinger knyttet til akademisk redelighet i skriftlige fremstillinger.
 • anvende de ovennevnte kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre større skriftlige arbeider innenfor gitte tidsrammer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Studentene får oppnevnt egen veileder. Veiledningen foregår individuelt eller i grupper. Det skal inngås en veiledningskontrakt mellom universitetet, den enkelte student og veileder så snart som mulig etter at veileder er oppnevnt. Veiledningsrammen er satt til 78 timer. Det vises for øvrig til veiledningskontrakt for utfyllende informasjon. 

Eksamen

Når alle eksamener i både obligatoriske- og valgemner emner er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen. Eksamen består av mastergradsoppgave og muntlig.

Masteroppgaven har et omfang på ca. 90 sider (A4 format og linjeavstand 1.5). Vedlegg kommer i tillegg.

Muntlig eksamen er en drøfting omkring sentrale temaer, valg av metode, analyse, drøfting og konklusjoner i masteroppgaven samt vurdere kvaliteten (styrke og svakhet) ved egen forskning.

Oppgaven gis en egen karakter. Muntlig eksamen er justerende. Karakteren som kommer på vitnemålet er basert på masteroppgaven og muntlig eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Innleveringsfrist er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Ved karakteren F på mastergradsoppgaven kan den fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form ved neste ordinære innlevering.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: PED-3900