vår 2022
PFF-3023 Naturfagdidaktikk 2B - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på lektorutdanning i realfag for trinn 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser, PFF-2023 Naturfagdidaktikk 1B

Innhold

Undervisningen i naturfagdidaktikk organiseres rundt disse hovedtemaene:

 • Forskningsbasert grunnlag for undervisning og læring
 • Elevenes læreforutsetninger
 • Vurdering
 • Holdninger og etiske problemstillinger
 • Naturfag og samfunnet

 

Alle hovedtemaene blir gjennomgått i Naturfag 2A.  I Naturfag 2B utdypes teamene med eksempler fra programfagene biologi og kjemi.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • utfordringer med begrepslæring ut fra elevens bakgrunn
 • forskning knyttet til formidling og undervisning av faget
 • et bredt repertoar av læringsstrategier, arbeidsmåter og læremidler
 • teoretisk grunnlag og utprøving av utforskende og elevaktive arbeidsformer
 • spesifikke utfordringer med fagspråk (skrive, lese, muntlig) i naturfagene
 • betydningen av matematikk og digitale ferdigheter i naturfagene
 • begrepet «scientific literacy» og naturfagets betydning i et moderne industrisamfunn
 • internasjonale undersøkelser som TIMSS, PISA og ROSE
 • sentrale fagdiskusjoner og etiske problemstillinger i naturfaget
 • HMS-regelverket

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere læreplaner i naturfagene og utvikle lokale læreplaner
 • bruke et bredt utvalg av metoder i undervisningen og tilpasse undervisningen til ulike elevgrupper
 • anvende og vurdere hensiktsmessig bruk av IKT
 • analysere et utvalg av autentiske oppgaver og elevbesvarelser
 • orientere seg i faglitteratur og kommunisere faglige og fagdidaktiske problemstillinger til forskjellige mottakere
 • reflektere over og forbedre egen praksis med utgangspunkt i praksiserfaring og fagdidaktisk litteratur
 • analysere og anvende forskning knyttet til formidling og undervisning i naturfag
 • analysere og vurdere positive og negative sider ved teknologi
 • med utgangspunkt i forskningsresultater drøfte ulike holdninger til naturfagene ut i fra elevenes kjønn, sosial bakgrunn og etnisitet
 • ta stilling til og formidle det klare stillet mellom naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte og andre forklaringsmodeller som finnes i media og samfunnet for øvrig
 • gjøre rede for hvordan naturfagundervisningen i videregående opplæring kan yrkesrettes for yrkesfaglige studieprogram
 • vurdere risiko ved ekskursjoner og laboratoriearbeid


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner (individuelt og i grupper), utprøving av ulike arbeidsmåter, undervisningsmetoder og organiseringsformer; laboratoriearbeid, ekskursjoner og annet praktisk arbeid.

Forelesning og seminar: 40 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-3001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 4. år.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • obligatorisk deltakelse i 80% av undervisningen i emnet
 • utprøving av et utforskende undervisningsopplegg i praksis og fremlegg for medstudenter.  Dokumentasjon; tekst, logg, multimedia
 • bestått praksis 4. studiår

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».

Eksamen består av:

 • Muntlig eksamen (30 minutter med 1 times forberedelse) med utgangspunkt i undervisningsopplegget fra praksis 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-3023