vår 2022
PFF-3029 Engelskdidaktikk - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne, men er obligatorisk for studenter på lektorutdanning 8-13 som har engelsk som fag 1 eller 2. 

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser, PFF-2029 Engelskdidaktikk

Innhold

Emnet skal videreutvikle studentens fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter og bygge på det studenten har tilegnet seg både i engelskdidaktikk og i språk- og litteraturvitenskap fra disiplinfaget engelsk. Emnet vil ha hovedfokus på følgende tema:

 

Tema:

 • Tekstutforming
 • Balansen mellom fokus på form og fokus på mening
 • Interkulturell kompetanse
 • Engelsk som verdensspråk
 • Grunnleggende ferdigheter i engelskfaget
 • Informasjonskompetanse og engelskfaget
 • Vurdering i engelsk


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • hvordan valg av tekster i engelskundervisningen speiler fagets tradisjon, formål og eget faglig ståsted
 • arbeid med forskjellige muntlige og skriftlige teksttyper og ulike teksttypers posisjon i faget og sentrale problemstillinger knyttet til dette
 • metodiske tilnærminger rettet mot form og struktur: metoder i grammatikkundervisningen, vokabular, og tekstoppbygging
 • utvikling av elevenes interkulturelle kompetanse
 • tilpasset opplæring i engelsk på ulike trinn
 • videreutvikling av grunnleggende ferdigheter i engelskundervisningen
 • formativ vurdering i engelskfaget
 • vurdering av elevers muntlige og skriftlige arbeider i engelskfaget
 • utvikling av informasjonskompetanse i engelskfaget

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning
 • drøfte hvordan og hvorfor språk og tekster former og blir formet i ulike kulturelle fellesskap og hvordan interkulturelle referanserammer påvirker arbeidet i og med engelskfaget
 • vurdere elevers muntlige og skriftlige arbeider i faget og gi utviklingsfremmende og tilpassede tilbakemeldinger
 • kan reflektere over og tilpasse kommunikasjonsform til ulike elevgrupper
 • diskutere sentrale problemstillinger knyttet til engelsk som verdensspråk og se relevansen av dette i egen undervisningspraksis
 • diskutere sentrale problemstillinger rettet mot engelskfagets rolle i utviklingen av informasjonskompetanse og kan benytte seg av dette i egen profesjonsutøvelse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er engelsk.

Undervisning

Om lag 40 timer undervisning i form av forelesninger og seminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Vurdering av elevtekst
 • Levert problemstilling og prosjektskisse til semesteroppgaven,
 • Obligatorisk deltakelse i 80% i undervisningen i emnet 
 • bestått praksis 4. studieår

Arbeidskrav blir vurdert med "bestått"/"ikke bestått."

Eksamen består av:

 • en semesteroppgave med utgangspunkt i selvvalgt problemstilling ca. 4500 ord. Problemstilling og metodikk skal godkjennes av faglærer innen fastsatt frist.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

 

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidet form. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-3029
 • Tidligere år og semester for dette emnet