vår 2022
PRO-2606 Varmepumpende prosesser - 10 stp

Sist endret: 24.08.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: PRO-2604 Teknisk termodynamikk eller tilsvarende


Innhold

Kuldeanlegg og varmepumper: Kuldemedier, kuldebærere, kuldeprosesser og effektfaktor. Totalvurdering av energiforbruk. Etttrinnsanlegg, kaskadeanlegg, flertrinnsanlegg, gass-sykluser som følger den omvendte Braytonprosessen, absorpsjonsanlegg med ammoniakk, kaskade kuldeprosesser med kuldemedium-blandinger. Industrielle prosesser for nedkjøling av naturgass til LNG.

Kompressorer, turbiner, varmevekslere, ekspansjonsventiler og varmevekslere. Regulering, dimensjonering, varmetap og kuldebehov. Tap i virkelige anlegg og energieffektiviserende tiltak. Isentropisk virkningsgrad og leveringsgrad til kompressorer. U-verdier og LMTD til varmevekslere. Fuktig luft og Mollier-diagram. Termodynamiske tabeller og diagrammer til kuldemedier. Bruk av dataverktøy som CoolPack, RnLib og CoolProp. 


Anbefalte forkunnskaper

PRO-2604 Teknisk termodynamikk

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Har inngående kunnskaper om varmeoverføring og prosesser som benyttes i kuldeanlegg og varmepumper.
 • Vet hvordan varmepumper og vanlige kuldetekniske prosessanlegg er bygd opp.
 • Kjenner til industrielle kjøleprosesser av naturgass til LNG.

Ferdigheter:

 • Kan beregne kuldebehov, kjøleeffekt og energiforbruk til forskjellige typer kuldeanlegg.
 • Er i stand til å foreslå prosesser, utstyr og arbeidsmedier som egner seg til en bestemt nedkjøling eller oppvarming.

Kompetanse:

 • Har grunnleggende forståelse av varmepumper, industrielle kuldeanlegg og underliggende prosesser og utstyr.
 • Praktisk erfaring i laboratoriearbeid.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Obligatoriske regneøvinger og laboratorieøvinger. 

Eksamen

Arbeidskrav:

Emnet inneholder obligatoriske regneøvinger og laboratorieoppgaver. For å få adgang til eksamen, må 4 av 5 regneøvinger og 2 av 2 laboratorierapporter være godkjent.

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen

Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter

Kontinuasjon: Det gis rett til kontinuasjon


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PRO-2606
 • Tidligere år og semester for dette emnet