vår 2022
PSY-1022 Psykologisk metodologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av Profesjonsstudiet i psykologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1012 Psykologisk metodologi 10 stp

Innhold

PSY-1012 er utformet for å gi en innføring i de viktigste begrepene i psykologisk metodologi. Emnet består av to tematiske komponenter, kvantitativ metode og kvalitativ metode, som vektes likt med hensyn til undervisningsomfang og en felles eksamen.

Hva lærer du

Et essensielt trekk ved det moderne psykologifaget er at dets teorier og forståelsesmåter er forankret i en vitenskapelig tenkemåte og i empirisk forskning. Kunnskap om psykologi, og en moderne, forskningsbasert psykologifaglig forståelse av atferd og mentale prosesser, vil derfor være svært mangelfull dersom den ikke er ledsaget av en kunnskap om og fortrolighet med fagets metodiske begreper og prinsipper, inkludert statistikk og metoder for databehandling. Emnet PSY-1022 skal derfor gi studenter på profesjonsstudiet i psykologi den første innføring i de mest sentrale metodebegreper og prinsipper.  

Et overordnet mål med emnet er å gi studentene en innføring, og å legge til rette for refleksjon og diskusjon av, de viktigste begreper og prinsipper i psykologiens forskningsmetoder. Etter fullført og bestått emne skal studenten ha fått følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ved fullført emne skal kandidaten:

 • Ha kunnskap om den vitenskapsteoretiske forankring til kvantitativ og kvalitativ metode   
 • Ha kunnskap om viktige vitenskapelige begreper, f.eks. måling, begrep, teori, validitet og reliabilitet   
 • Ha grunnleggende kunnskaper om statistikk (beskrivende statistikk og slutningsstatistikk)    
 • Ha kunnskap om viktige design: Beskrivende, relasjonelle og eksperimentelle 
 • Ha kunnskap om viktige metoder brukt i forskning, f.eks. observasjon, selvrapport, fysiologiske målinger, atferdsmål    
 • Ha kunnskap om utvalgte kvalitative metoder, spesielt intervju, feltobservasjon, tekstanalyse    
 • Ha kunnskap om styrker og begrensninger i kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode

Ferdigheter:

Ved fullført emne skal kandidaten:    

 • Kunne drøfte ulike design og metoder som brukes for å innhente psykologisk kunnskap
 • Kunne beskrive og drøfte viktige feilkilder i forskning og hvordan de kan forebygges
 • Kunne belyse holdbarheten i psykologiske studier og teorier
 • Kunne vurdere sentrale studier og teorier ut fra deres forskningsmessige grunnlag

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal kandidaten:    

 • Ha en bevisst forståelse av hvordan kvalitative og kvantitative tilnærminger kan integreres i design av en undersøkelse av psykologiske problemstillinger   
 • Kunne beskrive og drøfte hvordan kvalitative metoder kan supplere og berike kvantitative metoder, og vice versa    
 • Ha innsikt i etiske problemstillinger ved psykologisk forskning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen vil vanligvis være todelt: (1) studentens arbeider selvstendig med pensum og forbereder seg til (2) undervisning som skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet. Hvert emne har et virtuelt klasserom i læringsplattformen Canvas. Der vil det være ytterligere stoff til støtte i læringen og et diskusjonsforum til faglig diskusjon med medstudenter og lærere. Informasjon til studenter vil i hovedsak gis i Fronter. Det forventes at studentene jevnlig følger med i emnets Fronterrom for viktige meldinger, og at de der orienterer seg i den tilgjengelige utdypende informasjonen.  For øvrig forventes det at studentene jobber aktivt og jevnt, både selvstendig og i selvdrevne kollokviegrupper, for at de skal ha utbytte av undervisningstilbudet og kunne oppnå emnets læringsresultater.

Eksamen

Emnet omfatter to arbeidskrav som begge må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Arbeidskrav 1 kan gjennomføres på en av to måter:

• Studenten kan delta i en psykologisk undersøkelse dersom slike er tilgjengelige. I løpet av semesteret bekjentgjøres ulike undersøkelser som studenten kan delta i. Studenten velger selv hvilken undersøkelse han/hun ønsker å være med i, og får godkjent arbeidskravet av forsøksleder når deltakelse i undersøkelsen er gjennomført. • De studentene som ikke kan eller vil delta i noen undersøkelse kan gjennomføre arbeidskravet ved å skrive et referat (3-5 sider) fra en empirisk fagartikkel. Referatet skal formatteres i tråd med APA-standarden for manuskriptutforming.

Registreringsskjema for deltakelse i psykologisk undersøkelse og referat av empiriske fagartikler leveres i Canvas innen gitt frist. Arbeidskrav 2 vil bestå av å gjennomføre en kvalitetsvurdering av en kvalitativ og en kvantitativ forskningsartikkel i henhold til en gitt sjekkliste, samt vurdere medstudenters kvalitetsvurderinger. NB! Se Canvas for utfyllende informasjon om, instrukser og krav til, arbeidskravene.

Emnet vurderes med en 4 timers skoleeksamen som arrangeres i slutten av semesteret. Den består av spørsmål fra hvert av de to temaene på emnet. Karakterskala A-F blir benyttet.

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-1022
 • Tidligere år og semester for dette emnet