vår 2022
PSY-1514 Kvalitative metoder - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på profesjonsstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kvalitative metoder er en form for datainnsamling og analyse med fokus på forståelse og mening. Kvalitativ forskning regnes ofte som eksplorerende. Metodene er designet for å utforske «hvordan» og «hvorfor» for menneskelig adferd og sosiale prosesser gjerne med fokus på hva som styrer våre handlinger. I et kvalitativt feltarbeid vil vi interagere med deltagerne fordi vi ønsker å vite hvordan deltagerne beskriver sine erfaringer, tolker det de gjør og begrunner sine handlinger eller oppfatninger. Kvalitativ forskning benytter ulike typer metoder for å få tilgang til folks erfaringer og tolkninger av disse. Dette kurset fokuserer på intervju og bruk av visualisering.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kunne redegjøre vitenskapsteoretiske prinsipper, anvendelsesområder og fremgangsmåter for kvalitative metoder
 • Kunne redegjøre for ulike måter å innhente og analysere data samt diskutere styrker og svakheter med ulike strategier
 • Kunne redegjøre for prinsipper for validitet, reliabilitet og generalisering for forskning og publikasjoner som anvender kvalitativ metode.

Ferdigheter:

 • Velge ut hensiktsmessig metode basert på formål og forskningsspørsmål.
 • Planlegge og gjennomføre datainnsamling og analyse med bruk av kvalitative intervju.
 • Presentere kvalitative problemstillinger, datainnsamling, analyse av datamaterialet, og nedfelle forskningsfunnene i en rapport.
 • Kritisk vurdere kvaliteten av forskningsartikler som benytter kvalitativ metode

Generell kompetanse:

 • Gjennomføre et kvalitativt forskningsprosjekt i samsvar med forskningsetiske etiske prinsipper og retningslinjer
 • Formulere forskningsspørsmål basert på psykologisk teori og kunnskap
 • Reflektere rundt sin egen person som forskningsinstrument i møte med studiedeltagere


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset går over ett semester og er obligatorisk. Undervisningen er basert på «omvendt klasserom» og består av fire deler.

 • Del 1 er Introduksjon og informasjon om kvalitative metoder på lærested.
 • Del 2 er et nettbasert læringsmateriell som studentene gjennomgår på egenhånd.
 • Del 3 er et feltarbeid / studentprosjekt. Formålet er å øve opp ferdigheter under gruppeveiledning. Feltarbeidet danner også utgangspunkt for datainnsamlingen til hjemmeeksamen. Etter avtale vil det være mulig å bruke resultatene fra feltarbeidet i arbeidet med oppgaven.
 • Del 4 er eksamen. Intensjonen er å vise at man kan formulere kvalitative problemstillinger, tolke og presentere resultater.​


Eksamen

Kurset avsluttes med en individuell hjemmeeksamen i form av en forskningsrapport på omlag 2500 ord. Rapporten skal ha utgangspunkt i den kvalitative problemstillingen studenten selv har formulert. I tillegg kommer vedlegg med intervjuguide, samtykkeerklæring, datamateriale, og en egenrefleksjon på egen rolle under feltarbeidet. Hjemmeeksamen vurderes med bokstavkarakter A-F.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.

 

Arbeidskrav:

Obligatorisk deltakelse på undervisning (80%). Arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1514
 • Tidligere år og semester for dette emnet