vår 2022
PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Innhold

Emnet er andre del av et profesjonsforberedende studieforløp som består av 6 forskjellige deler. Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshops og gruppesamlinger.

Emnet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Emnet gir en innføring i psykologprofesjonens arbeidsområder og arbeidsmåter, herunder anvendelse av relevante fagetiske lovverk og retningslinjer

Her skal studentene utvikle de nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Emnet er organisert i 2 temaer :

Tema 1 : Opplæring i kognitive tester

Tema 2 : Opplæring i personlighetstesting.


Hva lærer du

Kunnskap:

 • Etter gjennomført emne skal studenten kunne forklare betydningen av psykologiske tester ved utredning.

Ferdigheter:

 • Studenten skal vise interesse for å reflektere over egen rolle og utvikling som student i psykologutdanningen. Kunne delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.
 • Studenten skal kunne administrere og skåre en evnetest (WAIS).
 • Studentene gjennomfører egen personlighetstest som en del av det å bli kjent med slike tester, personlige erfaringer med å bli testet og etiske refleksjoner vedr tilbakemelding og bruk.  Studenten skal kunne bearbeide egen personlighetstest og sette egne utviklingsmål i forhold til denne.

Generell kompetanse:

 • Opptre profesjonelt og hensiktsmessig som testadministrator.
 • Opptre kollegialt overfor andre medstudenter.
 • Kunne fortolke testresultater og formidle dem til medstudenter/kolleger.
 • Kunne utvikle innsikt i sin egen personlighet, styrker og utfordringer, i en profesjonell kontekst.
 • Kunne forklare betydningen av egen utvikling i rollen som psykolog

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.

Studentene forventes å delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Tema 1:

Det blir gitt 6-8 timers undervisning i forelesnings- og seminarform. For øvrig vil det bli organisert gruppearbeid med fremføring og drøfting av testresultater.

Studentene får teoretisk forberedelse og praktisk trening i selv å administrere tester.

Tema 2:

Temaet vil bli dekket i felles undervisning, i workshop og i gruppesamlingene.


Eksamen

Arbeidskrav: 1) All undervisning og praksi forutsetter deltakelse med 80 % oppmøte.

2) Aktiv deltakelse i gruppeaktivitetene

3) Tema 2: Refleksjonsnotat over oppgitt tema. Notatet vurderes til godkjent/ikke godkjent av mentor. Notatene danner grunnlaget for et sammenfattende reflekssjonsnotat på 6 semester.

Eksamen: Består av to deler som vurderes til bestått eller ikke bestått av kursansvarlig lærer (tema 1)

Tema 1:

1. Hver student må gjennomføre et testopptak med WAIS. Den praktiske gjennomføringen vurderes til bestått eller ikke bestått av praksislærer og emneansvarlig.

2. Hver student skal fremføre testresultater og fortolkning av disse i en workshop. 

Det gis kontinuasjonsadgang tidlig i det påfølgende semester ved karakteren ikke bestått.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1604
 • Tidligere år og semester for dette emnet