vår 2022
PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI - 15 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogrammet

Emnet er sjette del av et langsgående studieløp på profesjonsstudiet hvor studentene tilegner seg det nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Det langsgående studieløpet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Emnet har fokus på personlige forutsetninger, kommunikasjon og kliniske ferdigheter i ulike roller psykologisk arbeid forekommer. Det blir organisert undervisning og øvelser/workshop/ferdighetstrening i temaer som veiledning, kursing, konsulentarbeid og terapeutisk samtaler.


Hva lærer du

(*Læringsutbytter markert med stjerne er hentet fra forskrift for psykologutdanningen (Rethos)

Kunnskap:

 • Kunne forklare betydningen av egen utvikling i rollen som psykolog
 • Kan drive selvstendig endringsarbeid gjennom andre*
 • Ha avansert kunnskap om betydningen allianse og relasjon i ulike roller som psykolog
 • Ha inngående kunnskap om å arbeide pasientsentrert i terapeutisk arbeid
 • Ha kunnskap om selvmordsatferd og kunne kjenne til signaler på selvmordsfare.
 • Ha kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere.

Ferdigheter:

 • Kan gjennomføre veiledning / konsultasjon av brukere, pasienter og pårørende som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser*
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til egne verdier, roller og fungering i møte med brukere og samarbeidspartnere, og søke bistand ved behov*
 • Kunne delta faglig og konstruktivt i gruppediskusjoner der de reflekterer over psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.
 • Studenten skal kunne gi konstruktive og støttende tilbakemeldinger til hverandre, og vise interesse for å reflektere over tilbakemeldinger.
 • Kan planlegge kurs over spesifikke temaer til nytte i et samfunnsperspektiv.
 • Kunne anvende prinsipper for å etablere kontakt i en terapeutisk samtale i tråd med fagetiske normer og forskning på fellesfaktorer i terapi.
 • Kunne yte førstehjelp ved selvmordsfare.
 • Kunne reflektere over etiske dilemmaer i fagutøvelsen som psykolog.

 

Generell kompetanse:

 • Kan kommunisere respektfullt med tanke på andre menneskers integritet, verdighet og autonomi i sin yrkesutøvelse *
 • Kan anvende sine psykologiske kunnskaper og ferdigheter for egen selvivaretakelse *
 • Kan anvende relevant teknologi i faglig arbeid, og bistå i utviklingen av egnet teknologi både på individ- og systemnivå *
 • Kunne gjennomføre et kurs ved hjelp av begrunnede pedagogiske og teknologiske hjelpemidler
 • Kunne kommunisere faglige problemstillinger innenfor psykologifaget til andre med annen faglig bakgrunn
 • Kunne reflektere over hvilke forutsetninger og behov ulike grupper vil ha som mottakere av informasjon, og hvordan ens egen kommunikasjon og presentasjon kan tilpasses dette.
 • Kunne reflektere over egne holdninger til selvmord


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.

Studentene forventes å delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Det blir gitt undervisning i forelesning, workshop og ferdighetstrening. For øvrig blir det organisert gruppesamlinger i basisgruppene med fokus på egne utviklingsmål og temaene fra semesteret.


Eksamen

Arbeidskrav

 • All deltakelse i undervisningsaktivitet med 80% oppmøte.
 • Forberedelse til og aktiv deltakelse i forelesninger/workshop/basisgrupper/ferdighetstrening.
 • Lage og gjennomføre et kursopplegg, samt dokumentere dette. 
 • Gjennomføre videopptak av rollespill over pasientmøter
 • Godkjent kurs i selvmordsforebygging

Eksamen og vurdering

Refleksjonsnotat vurderes til bestått/ ikke bestått av mentor. Dette refleksjonsnotater skal sammenfatte notatene fra de øvrige emnene i profesjonsforberedende. 

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren ikke bestått tidlig i det påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: PSY-1608
 • Tidligere år og semester for dette emnet