vår 2022
PSY-1706 Arbeids- og organisasjonspsykologi - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Profesjonsstudiet i psykologi

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1512 Statistikk og metode II, PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II, PSY-1701 Personlighetspsykologi, PSY-2553 Cognitive Psychology and dissemination of science

Innhold

Formålet med emnet er å gi studentene en fordypning og trening i sentrale sider ved psykologisk arbeid og forskning innenfor organisasjonspsykologi. Organisasjonspsykologi som fag bygger på anvendt kunnskap fra psykologifeltet, herunder sosialpsykologi, motivasjonspsykologi, gruppepsykologi mv. Emnet vil særlig fokusere på hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes innen organisasjon og ledelse. Sentrale temaer vil være: ledelsesutvikling og lederveiledning, rekruttering og seleksjon, konfliktforståelse og konflikthåndtering, teamutvikling og gruppedynamikk og mental helse i arbeidslivet. Begrep og praksis fra disse områdene skal kunne anvendes for å analysere, forstå og forbedre virksomheten i organisasjoner og ansattes arbeidssituasjon.

For studenter som ønsker å jobbe innen organisasjonspsykologifeltet er emnet sentralt. Det gir også viktig kompetanse for psykologer i veileder- og lederposisjoner og for utøvelsen av yrket i team med andre.


Hva lærer du

Etter avsluttet undervisning i emnet skal studenten være i stand til å: 

Kunnskaper:

  •   Kjenne til de mest sentrale emnene og teoriene i faget organisasjonspsykologi

Ferdigheter:

  • Gjennomføre en selvstendig analyse av en organisasjon og utfra dette formulere problemstillinger og foreslå tiltak
  • Kommunisere faglige og etiske problemstillinger innenfor fagområde

Generell kompetanse:

  • Analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer og intervensjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, case og workshops.

Eksamen

Arbeidskrav: Obligatorisk undervisning (80% oppmøte for å gå opp til eksamen).

Eksamen: Studenten vurderes gjennom en hjemmeeksamen der to studenter samarbeider. Emnet vil bli vurdert til bestått/ ikke bestått. Ved ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i det påfølgende semester.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: PSY-1706
  • Tidligere år og semester for dette emnet