vår 2022
REL-3980 Mastergradsoppgave i religionsvitenskap ved lektorutdanninga - 40 stp

Sist endret: 05.07.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For å starte på mastergradsoppgaven må studentene ha tatt minimum 100 studiepoeng i faget.

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid med et begrenset tema innenfor religionsvitenskap. Masteroppgaven skal være et større faglig arbeid med relevans for framtidig arbeid som lektor på 8.- 13. trinn. Oppgaven kan ta for seg 1) en faglig problemstilling av relevans for skolen eller 2) et faglig tema som er relevant i forhold til skolens læreplaner og som ses i lys av en fagdidaktisk problemstilling (en integrasjon av disiplinfag og fagdidatikk). 

Tema for mastergradsoppgaven bestemmes av studenten i samråd med veilederne. Oppgaven kan gjerne skrives i tilknytning til et større forskningsprosjekt.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • og stor forståelse av et avgrensa område av faget spesielt om det er en oppgave med rent faglig tema
 • problemstillingens relevans, legitimering og praksis i faget i skolen i den grad det er en oppgave med mer eller mindre fagdidaktisk tema
 • aktuelle etiske krav og retningslinjer for forskningsfeltet

Ferdigheter

Studenten kan

 • formulere forskningsspørsmål og planlegge et metodisk opplegg for utforsking av spørsmålet
 • mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur
 • analysere data fra undersøkelsen og drøfte og konkludere ut fra forskningsspørsmålet
 • reflektere over emnet i et skolefaglig perspektiv om det er en oppgave med fagdidaktisk tema
 • utforme et større skriftlig arbeid der det gjøres greie for arbeidet i et klart og korrekt språk

Kompetanse

Studenten skal

 • utvikle evnen til å behandle et tema av relevans for undervisning i skolen på tilfredsstillende teoretisk og metodisk grunnlag
 • utvikle evnen til å arbeide selvstendig med prosjekter og problemløsning, deriblant bearbeiding, organisering og drøfting av et større material ut fra en passende metodikk
 • ha et grunnlag for videre forskning innenfor faget


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller intregrere studenter med annen morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

Mastergradsoppgaven er et selvstendig arbeid med veiledning.

Det oppnevnes vanligvis én veileder, men det kan ved siden av en hovedveileder oppnevnes en biveileder dersom temaet for oppgaven tar for seg en kombinasjon av et faglig og fagdidaktisk tema som gjør dette nødvendig, og en hovedveileder ikke kan dekke begge deler. Veiledning gis individuelt, og i enkelte tilfeller også i grupper i form av seminarer.

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: En prosjektskisse på ca. 5 sider.

Ved starten av arbeidet med mastergradsoppgaven skal det leveres en prosjektskisse der det klargjøres hva som er tema og problemstilling for oppgaven, hva slags materiale den skal bygge på, hva slags teori og metode som er tenkt brukt, hvordan oppgaven er tenkt disponert, og hvordan det videre arbeidet med oppgaven er planlagt.

For å levere inn masteroppgaven skal de resterende emner som inngår i mastergraden være fullført eller påbegynt slik at innlevering av masteroppgaven og oppnåelse av mastergrad skjer i samme semester.

Eksamen:

Eksamen består av: Når eksamen i alle andre emner på lektorutdanningen er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen i form av innlevering av masteroppgaven og muntlig eksamen.

Frist for innlevering er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Masteroppgaven skal normalt være en faglig avhandling på til sammen 20.000-30.000 ord (tilsvarer ca. 50-75 tekstsider). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 20 tekstsider.

Masteroppgaven gis en egen vurdering. Denne justeres etter en muntlig eksamen (inntil 45 minutter), der eksamenskommisjonen vil stille spørsmål som berører masteroppgaven. Muntlig eksamen kan justere karakteren én karakter opp eller ned.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Mastergradsoppgaven kan kun leveres til ny sensur i omarbeidet form dersom studenten får resultatet F/ikke bestått (jr. § 26, pkt. 7 i Forskrift for studier og eksamener ved UiT).

Ved karakteren F/ikke bestått gis det anledning til kontinuasjonseksamen. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: REL-3980
 • Tidligere år og semester for dette emnet