vår 2022
RUS-2020 Russisk tekst og tale 2 - 5 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorgraden i russlandsstudier, studieretning historie. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

RUS-2025 Praktisk skriftlig og muntlig russisk 5 stp

Innhold

Kurset består av to deler, tekstgjennomgåelse og samtale. Tekstene er hovedsakelig prosa. Samtale på russisk om aktuelle tema som samfunn, politikk og utdannelse i dagens Russland. Pensumlitteraturen leses på russisk.

Anbefalte forkunnskaper

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskaper om de sentrale grammatiske konstruksjoner i russisk, bl. a. bruk av preposisjonsuttrykk og partikler
 • et avansert ordforråd
 • kunnskaper om viktige forskjeller mellom norsk og russisk språkbruk

Ferdigheter

Du kan:

 • forstå middels vanskelige tekster på russisk
 • føre samtaler på russisk om dagligdagse emner eller emner knyttet til kultur og samfunn i den russiskspråklige verden.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk

Undervisning

Undervisningen i RUS-2020 faller sammen med samtaledelen av RUS-2025. Når det gjelder tekstarbeid, forutsetter RUS-2020 betydelig grad av selvstudium. Du arbeider med russiske tekster og gjør lytteprøver hjemme. Du kan få konsultasjoner med faglærer/tilbakemelding i forbindelse med hjemmearbeid. Samtaledelen omfatter konversasjon og muntlige øvelser som blir gjennomgått i timene. 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Oppmøte på 70 % av undervisningen.
 • 70 % av tekstforståelsesprøvene og 70 % av lytteprøvene må være godkjent.
 • I tillegg kreves det at hver student skal holde én kort muntlig presentasjon på ca. 10 minutter på russisk med godkjent resultat for å få gå opp til muntlig eksamen. Emnet for presentasjonen avtales med faglærer.

Eksamen består av:

 • en muntlig eksamen på ca. 15-30 minutter i slutten av semesteret

Muntlig eksamen består av ett eller flere av følgende momenter:

a) Studenten leser en tekst fra pensum. Studenten oversetter teksten til norsk og/eller svarer på spørsmål på russisk i tilknytning til teksten. b) Samtale på russisk med utgangspunkt i et tema fra pensumboken. c) Studenten lytter til ukjent tekst. Samtale på russisk om teksten.

Muntlig eksamen foregår på russisk og norsk.  

 Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: RUS-2020