vår 2022
SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk - 10 stp

Sist endret: 07.07.2022

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i samisk som morsmål. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Studenten bør kunne samisk på morsmålsnivå.

Søknadskoden er:  9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Språkstrukturen i nordsamisk 10 stp
SAMGFS Samisk grunnfag deleksamen språk 10 stp

Innhold

Emnet skal gi en grundig introduksjon til studier i allmenn og samisk lingvistikk, spesielt nordsamisk fonologi, morfologi og syntaks. Disse områdene knyttes opp mot normert nordsamisk ortografi og generelle retningslinjer for skriving.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

 • den grunnleggende strukturen i nordsamisk i tilknytning til fonologi, morfologi og syntaks
 • hvordan det normerte språket skiller seg fra ditt eget muntlige språk

Ferdigheter

Du kan:

 • beherske nordsamisk ortografi i teori og praksis
 • analysere aspekter av språket og redegjøre for dette ved hjelp av fagterminologi innen lingvistikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og gruppearbeider. Pensumlitteraturen vil være på nordsamisk, norsk/svensk og engelsk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 •  3 obligatoriske skriftlige øvinger

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

 •  en 6-timers skoleeksamen

Eksamensspråk: Nordsamisk

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1010
 • Tidligere år og semester for dette emnet