vår 2022
SAM-3013 Samisk språkvitenskap: Språkteknologi i samisk kontekst - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet tilbys studenter på master i samisk språk og litteratur og kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til mastergradsstudiet i nordsamisk som morsmål.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (80 stp.) i samisk som morsmål. Av de 80 stp. må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene.

Innhold

Emnet gir innføring i språkteknologi for samisk ved UiT. Denne kunnskapen vil gi studenten innsikt i datalingvistisk modellering og forståelse for språkteknologien bak sluttbrukerprogrammer for samisk språk. Studenten vil også få innsikt i å lage og bruke tekstkorpus.

Studenter som ønsker det, kan arbeide videre med f.eks. endelige tilstandsautomater eller føringsgrammatikk på kurset SAM-3090 Spesialemne i samisk språkvitenskap.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om forskjellen mellom statistisk og regelbasert lingvistisk modellering av språk
 • kunnskap om hvordan man modellerer morfologi ved hjelp endelige tilstandsautomater
 • kunnskap om hvordan man disambiguerer ambiguitet og legger til syntaktisk analyse ved hjelp av føringsgrammatikk
 • kunnskap om hvordan morfologisk analyse/generering og syntaktisk analyse kan brukes i sluttbrukerprogrammer
 • kjennskap til eksisterende tekstkorpora for samiske språk
 • kunnskap om samisk språkteknologi ved UiT i en større språkteknologisk kontekst

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke og forstå grammatiske analysatorer
 • bruke språkteknologiske verktøy i arbeidet med eget materiale
 • kritisk vurdere resultat av automatisk analyse


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeider. Pensumlitteraturen vil være på (nord)samisk, norsk, svensk og engelsk.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • I løpet av kurset skal studentene levere inn 2 obligatoriske skriftlige øvinger. Øvingene må leveres inn til fastsatte tider, og må være godkjent senest to uker før eksamen.

Eksamen består av:

 • 6-timers skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-3013