vår 2022
SAM-3115 Samisk litteraturvitenskap: Samisk teksttolkningshistorie og urfolkskritikk - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er del av mastergraden i nordsamisk som morsmål og kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til mastergradsstudier i nordsamisk som morsmål.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende gradsutdanning, med fordypning (80 stp.) i samisk som morsmål hvorav 60 stp. må være på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i disse emnene.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Studentene skal få et innblikk i den samiske tekstforskningens fremvekst gjennom historiske, vitenskapsteoretiske og metodiske perspektiv, og kunne relatere den til nyere urfolkskritikk (indigenous methodology), samt få kunnskap om akademias posisjon i forhold til urfolksforskningen.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om den samiske tekstforskningens historie
 • kunnskap om forskningstradisjonens syn på samiske tekster
 • kjennskap til ulike analytiske innfallsvinkler som har vært brukt i forskning på urfolkskulturer og litteratur

Ferdigheter

Studenten kan:

 • presentere hovedtrekkene i samisk teksttolkningshistorie
 • foreta egne vurderinger av samisk kulturforsknings teoretiske og metodiske posisjon i forhold til moderne urfolkskritikk
 • formidle kunnskap om framveksten av forskningsaktivitet utført av urfolk innenfor dette forskningsfeltet


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Undervisninga er organisert rundt forelesninger, gruppearbeid og seminarer, hvor studentene har framlegg og diskusjoner konsentrert rundt pensumtekstene. Alle emner har midtveis evaluering hver gang de tilbys.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av:

 • en skriftlig skoleeksamen på 4 timer.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-3115