vår 2022
SAM-3190 Spesialemne i samisk litteraturvitenskap - 10 stp

Sist endret: 21.07.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsstudium i nordsamisk som morsmål.

Innhold

Studenten skal sette seg inn i et selvvalgt emne innenfor samisk litteraturvitenskap med et pensum som skal utgjøre en tematisk enhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:  

Kunnskaper  

Du har:  

 • fått en faglig fordypning og teoretisk innsyn i et avgrenset litteraturvitenskapelig emne
 • fått bedre faglig grunnlag for arbeidet med mastergradsoppgaven

Ferdigheter  

Du kan:  

 • finne fram til relevant faglitteratur om et avgrenset litteraturvitenskapelig emne  
 • arbeide selvstendig med en litteraturvitenskapelig problemstilling


Undervisnings- og eksamensspråk

Samisk.

Undervisning

Emnet kan legges opp som selvstudium. En kan også følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud som blir gitt i løpet av studietiden.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • pensumliste skal utarbeides i samarbeid med en faglærer innen en måned etter semesterstart
 • presentere sitt pågående arbeide med semesteroppgaven på et seminar

Eksamen består av:

 • en semesteroppgave med selvvalgt tema på 10-12 sider
 • pensumlista skal legges ved semesteroppgaven

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-3190