vår 2022
SOA-1010 Film, fortolkning og antropologisk forståelse - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas ideelt sett i fjerde semester.

Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Innhold

Etnografisk feltarbeid er en av antropologiens viktigste metodiske tilnærminger, men ikke ferdig utviklet en gang for alle. Bruk av film gir nye muligheter til analyse av adferd på en måte som kan utfordre og nyansere det antropologiske idealet om deltakende observasjon.

Emnet søker å problematisere og systematisere oppdagelsesprosessen i sosialantropologisk forskning ved å ta utgangspunkt i video-opptak og utdrag fra filmer. Bilder representerer handlinger konkret og direkte til seeren. I studier av filmede hendelsesforløp ligger muligheter for utvikling av nye forståelser av sosiale situasjoner.

Bruk av film og video på denne måten har vært nyttig for studier av menneskelig samhandling, forståelse av kroppslig kunnskap og har betydd gjennombrudd i forståelse av kommunikasjon mellom dyr som hester, hunder og primater.

Kurset utforsker hvordan en går fra konkrete observasjoner til fortolkning av hendelser og til antropologisk kunnskap.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

  • Kjenne til de ulike steg og oppdagelsesprosesser i antropologisk kunnskapsproduksjon.
  • Kunne skille mellom ulike folkelige og vitenskapelige perspektiver og hvordan disse er situert i tid og rom.

 

Ferdigheter:

 

Studenten skal:

  • Ha evne til refleksjon, problematisering og fortolkning av film som etnografisk materiale innen sosialantropologisk fagtradisjon.

Kompetanse:

Studenten skal:

Kunne anvende antropologiske fortolkningsferdigheter til å forstå sosiale situasjoner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk / Skandinavisk

Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbeltimer med forelesninger og ca 4 filmseminar.

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Forsøksvis fortolkning og vurdering av gitte filmklipp på seminar.

Karaktergivende eksamen er individuell og består av en hjemmeeksamen med oppgitt tema på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) og skrives over én uke.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

KONTINUASJONSEKSAMEN:

Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SOA-1010
  • Tidligere år og semester for dette emnet