vår 2022
SOK-2030 Næringsøkonomi og konkurransestrategi - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SØ-105 Makroøkonomi 5 stp
SØ-103 Anvendt økonomi 5 stp
SØ-201 Samfunnsøkonomi mellomfagstillegg 10 stp
SØ-221 Samfunnsøkonomi fullt mellomfag 10 stp
BED-3014 Konkurransestrategi 10 stp

Innhold

En grunnleggende forståelse av hvordan markeder og bransjer fungerer er viktig kunnskap både for bedrifter som skal utforme en strategi for å overleve og tjene penger i markedet, og for myndigheter som skal påse at markedene fungerer på en god måte sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kurset tar blant annet for seg bedriftenes valg av strategi når de skal forholde seg til andre aktører: leverandører, kunder, konkurrenter og myndigheter.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten...

 • har bred kunnskap om hvordan næringsøkonomisk analyse kan benyttes for å analysere strategisk interaksjon mellom bedrifter
 • har bred kunnskap om grunnleggende teknikker i næringsøkonomisk analyse
 • har kunnskap om anvendes og løsningskonsepter fra spillteori
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor næringsøkonomi og konkurransestrategi
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor næringsøkonomisk analyse
 • kjenner til næringsøkonomiens og konkurransestrategiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.  

FERDIGHETER

Kandidaten...

 • kan anvende næringsøkonomiske modeller på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg, for eksempel:
 • kan analyser konkurranseforhold og øvrige rammebetingelser som påvirker bedrifters tilpasning og likevekt i markedet, hvilke elementer som påvirker bedrifters valg av strategier i forhold til ulike andre aktører (herunder leverandører, kunder, konkurrenter og myndigheter)
 •  kan vurdere hvordan bedrifter strategisk kan opptre i markeder for å oppnå konkurransefordeler og/eller redusert konkurranse
 • kan redegjøre for hvordan ulike former for nærings- og konkurransepolitikk kan påvirke bedrifters atferd, samt kan utvikle en strategi tilpasset bedriftens posisjon i markedet og de konkurranseforhold bedriftens opererer under.
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor næringsøkonomisk analyse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling innenfor næringsøkonomi og konkurransestrategi.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, for eksempel grafisk illustrasjon og enklere matematisk analyse, for å analysere grunnleggende konkurransestrategiske problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten...

 • har kunnskap om relevante problemstillinger innenfor næringsøkonomien.
 • har generell kunnskap over feltet konkurransestrategi og kan bidra til å utforme en strategi for bedriften som er tilpasset både markedssituasjon og konkurranseforhold som bedriften står overfor.
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor næringsøkonomisk analyse alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan presentere sentrale teori i faget, næringsøkonomiske problemstillinger og løsninger på disse både i grafisk, matematisk og muntlig form.
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor næringsøkonomisk analyse og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor næringsøkonomisk forskning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminar, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger, med fokus på problembasert læringsmetode. Studentene må påregne å delta i obligatorisk gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Prosjektarbeid der man skal jobbe sammen i grupper for å løse case/problemstilling, og muntlig presentasjon av dette arbeidet

Eksamen består av to deler: Semesteroppgave, som leveres i grupper, og individuell hjemmeeksamen. Det gis en samlet karakter for begge deleksamenene, hvor begge deleksamener må være bestått for å få karakter. Individuell hjemmeeksamen teller 60% og semesteroppgaven teller 40%. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk. Det tilbys kontinuasjonseksamen på individuell hjemmeeksamen. Denne delen vil sammen med den tidligere innleverte semesteroppgaven utgjøre karakteren.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-2030