vår 2022
SPA-2011 Fordypning i spansk grammatikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk i Bachelorgradsprogrammet i spansk og latinamerikanske studier og Lektorutdanningen trinn 8-13 for de som har spansk som fag 1.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatoriske forkunnkaper i spansk: SPA-1011 eller tilsvarende.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1011 Spansk grammatikk

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPA-2012 Samlingsbasert praktisk spansk III med grammatikk 7.5 stp
SPA-2250 Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur 7.5 stp

Innhold

Emnet legger vekt på spansk syntaks og alle syntaktiske enheter og funksjoner. Dertil gir det studentene kunnskap som er nødvendig for å forstå og utvikle en morfologisk eller en fonologisk analyse av de viktigste fenomenene i spansk. Emnet gir en fordypning i temaene som er nyttige for de som vil bli spansklærere, forskere i spansk språk eller som vil utdype og utvide kunnskapen sin om bruk av de spanske grammatiske konstruksjonene. Blant annet er disse temaene bruken av artikler, plassering av adjektiv, bruken av infinitte og finitte verbalformer, ordstilling og dens tilknytting med den informative strukturen av tekster. En stor del av emnet er praktiske øvelser.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • de viktigste grammatiske konstruksjonene i spansk, og deres forskjeller med det norske systemet
 • bruken av determinativer, med de forskjellige nyanser som de bidrar til i teksten
 • stillingen av de forskjellige slags adjektiver
 • de syntaktiske funksjoner og egenskapene deres
 • bruken av infinitivo, gerundio og participio som leddsetning
 • metaforisk bruk av tidsformene
 • de forskjellige perifrasene
 • ordstilling og dens tilknytting med den informative strukturen av tekster
 • fonologi og morfologi
 • utforming av ordene med de vanligste morfologiske prosessene

Videre har studenten:

 • fått styrket og videreutviklet sine kunnskaper i moderne spansk grammatikk, og skal være i stand til å analysere ukjente tekster
 • nådd et tilstrekkelig nivå i spansk grammatikk til å forstå de forskjellige nyansene i alle slags spanske tekster og vil være i stand til å forstå hvordan og hvorfor disse konstruksjonene blir brukt, og hva som er deres bidrag til betydningen i hvert tilfelle

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere alle slags grammatiske spanske konstruksjoner, med deres syntaktiske, morfologiske og fonologiske egenskaper
 • forstå og analysere ukjente ord i spansk takket være sin kunnskap om morfologi. Dertil skal studenten ha en dypere forståelse av den spanske uttalen og forskjellene med den norske
 •  forstå de grammatiske grunnene til bruken av konstruksjonene som er blitt praktisert i de praktiske emnene

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk. Eksamensspråk er spansk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger og øvelser knyttet til forelesningene. Studentene må jobbe aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med oppgaver som gjennomgås i timene. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Undervisningsspråk er spansk. Se timeplan for mer detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en skriftlig oppgave på 3-5 sider som leveres til fastsatt frist

Fristen for innlevering av den skriftlige oppgaven annonseres på Canvas. Arbeidskrav evalueres av faglærer med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • en 4 timers skoleeksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt på eksamen. Eksamensspråk er spansk.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen i StudentWeb er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. Ny eksamensdato vil bli publisert i StudentWeb ca. 2-3 uker etter oppmeldingsfristen.

Har du spørsmål om eksamen? Sjekk denne nettsiden.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-2011
 • Tidligere år og semester for dette emnet