vår 2022
SPA-2111 Sentrale verk i spanskspråklig litteratur - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er en del av bachelor i spansk og latinamerikanske studier.

 

Obligatorisk forkunnskapskrav: SPA-1014 Praktisk spansk II eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper: SPA 1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie, SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Obligatorisk forkunnskapskrav: SPA-1014 Praktisk spansk II eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper: SPA 1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie, SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPA-2112 Samlingsbasert fordypning i spansk litteratur og kultur 10 stp
SPA-2250 Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur 7.5 stp

Innhold

Emnet gir oversikt over de mest sentrale verk i spanskspråklig litteratur fra middelalderen til det 18. århundret. Emnet undersøker hvorfor og hvordan de tekstene som er ansett å være de viktigste i den spanske tradisjonen ble skrevet. Hovedvekten vil bli lagt på Gullalderen.

Anbefalte forkunnskaper

SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie, SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om spanskspråklig litteraturhistorie fra middelalderen til og med 1700-tallet
 • forståelse for hvordan sjangere og litterære modeller endres i forskjellige kulturelle epoker

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kommentere sentrale litterære tekster fra perioden og deres innflytelse på moderne tekster
 • anvende relevante analyseverktøy for å tolke forskjellige litterære epoker og sjangere

Kompetanse

Studenten har:

 • utviklet sin språklige kompetanse særlig med hensyn til å lese, tolke og skrive om ulike litterære tekster

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk. Eksamensspråk er spansk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesning og seminar. Studentene skal jobbe med både oversatte og originale tekster. Det forventes oppmøte til forelesningene og at studentene jobber aktivt på egenhånd og i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning og oversettelser. Tekstlesing og oppgaveløsning er obligatorisk forberedelse til hver forelesning. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en muntlig presentasjon av pensum på 20 minutter
 • en skriftlig oppgave som skal innleveres til fastsatt frist
 • veiledning på innleverte oppgaver

Nærmere informasjon om alle arbeidskrav vil bli lagt ut i Canvas i begynnelsen av semesteret.

Alle arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • en semesteroppgave (ca. 8-10 sider, på spansk)

Studentene arbeider med semesteroppgaven i løpet av semesteret og leverer den inn til fastsatt dato etter undervisningens slutt. Tema velges i samråd med lærer. Veiledning er obligatorisk, minimum 2 ganger.

Alle skriftlige arbeid er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt prøve i StudentWeb er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Har du spørsmål om eksamen? Sjekk denne nettsiden.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-2111
 • Tidligere år og semester for dette emnet