vår 2022
STE-2605 Lineære systemer og reguleringsteknikk - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

Homogene/Inhomogene Lineære differensialligninger.

Modellering av dynamiske systemer.

Dynamiske responser og stabilitet.

Laplacetransformasjonen.

Transferfunksjoner, SISO-systemer og stabilitet.

Første og andre ordens systemer.

Blokkdiagram og flytdiagram.

Frekvensanalyse, bode-diagram, nyquist-diagram og stabilitet.

PID regulator og regulatorinnstilling.

Regulatorstrukturer og reguleringsløyfen.

Tilstandrom, MIMO-systemer og stabilitet.

Differensligninger og tidsdiskret systemer.

Z-transform og digital kontroll.


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1504 Fysikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1516 Matematikk 2

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- lineære modeller for elektriske og fysiske systemer

- prinsipper og strukturer for regulering av lineære systemer

- metoder for analyse av egenskaper ved lineære systemer

- praktiske og teoretiske metoder for innstilling av regulatorparametre

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

- sette opp lineære matematiske modeller for elektriske og fysiske systemer

- analysere egenskapene ved kontinuerlige dynamiske systemer vha. matematikk og simuleringsverktøy

- foreta analyse i tids- og frekvensplan, samt stabilitetsanalyse

- foreslå og sette opp reguleringsstrukturer for lineære systemer

- gjennomføre regulatorinnstiling vha. egnede praktiske og/eller teoretiske metoder

- gjøre simuleringer av fysiske og elektriske systemer i Matlab/Simulink

Kompetanse:

Kandidaten har generell kompetanse innen:

- anvendt reguleringsteknikk

- lineære systemer som representasjon av fysiske og elektriske system

- forskjellene mellom teoretiske løsninger og praktiske løsninger innen anvendelse av modellering og regulering


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og prosjekt.

Eksamen

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis separate delkarakterer for eksamen og prosjektet underveis. Til slutt vil det gis en samlet karakter.

Vektingen av eksamenen og prosjekt er som følger:

  • Prosjektoppgave leveres individuelt, teller 25% av totalkarakteren
  • 5-timer individuell skriftlig eksamen, teller 75% av totalkarakteren

Tillatte hjelpemidler under skriftlig eksamen: Formelsamling uten egne notater og godkjent kalkulator med tomt minne.

Både prosjekt og eksamen må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: STE-2605