vår 2022
STV-2020 Bachelorgradsoppgave - 20 stp

Sist endret: 16.05.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i statsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne dersom man oppfyller de formelle forkunnskapskravene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Obligatorisk forkunnskapskrav

STV-1000 Politisk analyse, STV-1001 Politisk teori: Historiske og aktuelle perspektiver, STV-1002 Norsk politikk: Institusjoner og prosesser, STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk, STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner, STV-1005 Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner, SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Innhold

Bachelorgradsoppgaven skrives ut fra et valgfritt statsvitenskapelig tema, som skal ta utgangspunkt i, og bygge videre på valgfrie eller obligatoriske statsvitenskapelige emner i bachelorgradsprogrammet. Studentene må selv legge opp et pensum på omlag 1000 sider som legger grunnlag for å skrive om og utdype temaet de velger. Inkludert i de 1000 sidene er fellespensum som berører oppgaveskriving (ca. 300 sider). Pensum legges opp i samråd med faglærer. Alle kilder det henvises til i oppgaven skal inngå i en litteraturliste.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om: de ulike fasene i en forskningsprosess hvordan man kan utforme en forskbar problemstilling innen statsvitenskap eller organisasjon og ledelse hvordan man med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller et empirisk materiale som grunnlag for en selvstendig drøfting.  

Ferdigheter

Studenten kan: anvende statsvitenskapelige eller organisasjonsfaglige analysemåter i refleksjonen over et spesifikt tema presentere faglig innhold muntlig og skriftlig, samt gi og motta tilbakemelding på egne framlegg bruke kilder og referanser på en faglig forsvarlig måte samt behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte.  

Kompetanse

Studenten oppøver kompetanse i: å tilegne seg kunnskaper på et felt og anvende disse i arbeid med en større oppgave å planlegge og gjennomføre prosjekt/utredninger som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe å fremstille og drøfte faglige problemstillinger på en systematisk og konsistent måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk. E-post sendes da med begrunnelse for hvorfor studenten ønsker å skrive på engelsk til faglærer og studiekonsulent.

Undervisning

Undervisningen er organisert med et innledende seminar for utforming av problemstilling. Seminaret etterfølges av en undervisningsrekke på 4 dobbeltimer som vektlegger den innledende fasen av forskningsprosessen knyttet til vitenskapsteori, problemstilling, forskningsdesign og litteraturreview. Undervisningsrekken blir etterfulgt av seminarer.

Det er flere elementer som må godkjennes som arbeidskrav i løpet av semesteret for at studenten skal kvalifisere til å levere bacheloroppgaven:

 •  Studentene skal ved semesterstart legge fram ønsket tema, og utforme en forskbar problemstilling i samråd med faglærer. Tema og problemstilling må så godkjennes av faglærer ved oppstart av emnet før man kan gå videre i arbeidet med bacheloroppgaven.
 • Studentene skal basert på sin problemstilling skrive et litteraturreview, som kan inngå i metodedelen av oppgaven.
 • Muntlig framstilling og det å gi og få tilbakemeldinger på eget og andres arbeid blir også tilegnet vekt i undervisningen. I løpet av semesteret skal alle studentene presentere deler av oppgaven sin til diskusjon, hvor de får tilbakemelding fra både faglærer og medstudenter. Studentpresentasjon er en obligatorisk del av emnet. 

På seminarene gis videre undervisning i oppgaveskriving og kollektiv veiledning for studentene.

I tillegg vil studentene få veiledning, enten individuelt eller i mindre grupper sammensatt utfra tema, inntil 4 ganger underveis i arbeidet med oppgaven.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Arbeidskrav 1 henspeiler tema og problemstilling: Tema og problemstilling for oppgaven må være godkjent innen en gitt frist ved oppstart av semesteret.
 • Arbeidskrav 2 fokuserer på metode: Basert på sin problemstilling skal studentene skrive et litteraturreview
 • Arbeidskrav 3 omfatter: 10 sider av oppgaven som leveres (i Canvas) til veiledning og godkjenning av faglærer. Dette for å sikre jevn framdrift med oppgaven.
 • Studentene må i tillegg presentere eget prosjekt samt bidra med å gi respons til medstudenter på deler av oppgaven på seminar.
 • Samtlige arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne levere bacheloroppgaven.

Eksamen består av:

En bachelorgradsoppgave, som skrives over selvvalgt tema og muntlig eksamen. Oppgaven skal være på ca. 8000 ord (ca. 20-25 sider), med linjeavstand 1,5

Den skriftlige besvarelsen karakterfestes først, og denne må være bestått (karakter A-E) for å kunne fremstilles seg til muntlig eksamen. Muntlig eksamen gir mulighet til å justere karakteren med inntil en bokstav. Den samlede karakteren fastsettes etter muntlig eksamen.

Den skriftlige delen av eksamen er valgt for å gi studentene erfaring med å skrive en større oppgave, mens den muntlige eksamen er valgt for å gi studenten anledning til å kunne inngå i en faglig samtale basert på bachelorgradsoppgaven og pensum. Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: STV-2020