vår 2022
STV-3059 Beslutningsteori: begreper, modeller og prosesser - 10 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgemne i mastergradsprogrammene i statsvitenskap og organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For opptak til emnet gjelder følgende opptakskrav:

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.


I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

-       2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, økonomi- og administrasjonsfag eller statsvitenskap.  Studenter med annen relevant grad kan vurderes for opptak

-       minst 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag

-       minst 30 studiepoeng på 2000-nivå (påbyggingsnivå)


Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:
Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Dette er et fordypingsemne med vekt på en grundig gjennomgang av begreper, teorier og modeller i studiet av organisatoriske beslutningsprosesser både i offentlig og privat sektor. Hensikten er å gi studentene kunnskap om det mangfold av modeller og perspektiver som finnes innen studiet av politiske og administrative beslutningsprosesser. Empiriske eksempler trekkes inn for å illustrerer modellene i praksis, herunder deres faglig-analytiske potensiale og begrensninger.

 

Følgende deltema belyses:

 • Hvorfor beslutningsmodeller; trenger vi slike?
 • Hvordan kan beslutningsprosesser forstås, modelleres og studeres?
 • Hvilke forutsetninger av teoretisk, empirisk og normativ art ligger til grunn for modelleringene?
 • Hvilke antakelser om koplinger mellom problemdefinisjon, prosessforløp og beslutningsutfall er typisk for modellene? Er de komplementære eller gjensidig utelukkende?


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • sentrale beslutningsmodeller som anvendes i studier av beslutningsprosesser i organisasjoner; politiske institusjoner, administrative organer og private foretak
 • den historiske utviklingen av beslutningsteorien, og inngående innsikt i dens nøkkelbegreper, begrunnelser og modeller
 • empiriske studier av beslutningsprosesser på ulike samfunns- og politikkområder 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende de ulike beslutningsmodellene i empiriske studier av beslutningsprosesser
 • arbeide selvstendig med både praktisk og teoretisk problemløsning, herunder være i stand til å identifisere beslutningsprosessers faser, aktører og kritiske hendelser
 • strukturere og formulere forskbare problemstillinger og faglige resonnement innenfor fagområdet

Kompetanse

Studenten kan

 • kommunisere om faglige problemstillinger og empirisk analyser av beslutningsprosesser med spesialister og med allmennheten
 • formidle faglige arbeider om temaet, beherske fagets begrepsapparat og samtidig kjenne dets begrensninger
 • reflektere over ulike beslutningsmodeller og deres potensiale for analyser av beslutningsprosesser innen ulike politikkfelt og samfunnssektorer

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis totalt 20 timer undervisning. Undervisningen vil bestå av; forelesninger, diskusjoner i plenum og egenaktiviteter samt noe bruk av filmede opptak av klassiske tekster/teoretikere.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon av oppgave gitt av faglærer. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i emnets pensumlitteratur. Arbeidskravet kan besvares i grupper på to-tre studenter.

Eksamen består av:

En skriftlig hjemmeeksamen som skrives på bakgrunn av oppgitt tekst. Omfanget skal være på om lag 4000 ord. Skrivefristen er 14 dager. Hjemmeeksamen skrives som individuell oppgave.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-3059
 • Tidligere år og semester for dette emnet