vår 2022
STV-3062 Fra Platon til Aristoteles: Ut i praksis med organisasjonskunnskap - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet er et valgemne i mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse,og er forbeholdt studenter innen dette programmet. Som følge av begrenset antall praksisplasser, vil studenter som ønsker å ta dette emnet måtte gå gjennom en søknadsprosess.

Innhold

Hensikten med praksisemnet er å gi studentene erfaring med ulike arbeidsformer og problemstillinger i arbeidslivet. Gjennom et seks ukers praksisopphold hos en vertsinstitusjon, fra offentlig, privat eller frivillig sektor vil du lære hvordan du kan anvende dine kunnskaper om organisasjon, organisering, ledelse og styring i praksis. I tillegg er hensikten at du skal lære mer om vertsinstitusjonens virksomhet.

 

Arbeidsoppgavene bestemmes i samarbeid med hver enkelt vertsinstitusjon og fagmiljøets kontaktperson. Eksempler på relevante arbeidsoppgaver kan være:

 • informasjonsinnhenting
 • mindre utredningsarbeid
 • organisasjonsanalyse, eksempelvis organisering av implementeringsprosesser
 • kartlegging og analyse av strukturelle eller kulturelle organisasjonstrekk samt presentasjon av disse 
 • rapportskriving


Hva lærer du

Kunnskaper

 

Studenten har kunnskap om:

 • den praktiske relevansen av organisasjons- og ledelseskunnskap generelt og sin spesifikke kompetanse mer spesielt
 • og kan karakterisere særtrekk ved bransjen/virksomheten han/hun har vært en del av i praksisperioden

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende teorier innen organisasjon- og ledelse i praksis
 • vurdere eget arbeid, egen innsats og rolle på en arbeidsplass
 • planlegge, gjennomføre og evaluere et selvstendig arbeid i samarbeid med vertsinstitusjonen og fagmiljøet ved UiT
 • gi både muntlig og skriftlig presentasjon av eget arbeid til en arbeidsgiver på en oversiktlig og informativ måte

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over hva han/hun har tilført vertsinstitusjonen i kraft av sin kompetanse og redegjøre for hvordan oppholdet har endret eller utviklet denne kompetansen
 • reflektere kritisk over teorienes relevans og begrensninger i møtet med praktiske utfordringer
 • ha utviklet gode holdninger til ansvarlighet og etterrettelighet i arbeidslivet

Emnet vil gi studenten innsikt i hvordan faglige kunnskaper kan anvendes i praksis og virke forberedende på senere yrkeskarriere.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Praksisopphold hos vertsinstitusjon og seminarer.

 

Det er tre obligatoriske seminarer i tillegg til praksisopphold.

 • Første seminar er lagt til første dag av praksisoppholdet. Her vil vi drøfte hvordan din kunnskap, kompetanse og ferdigheter kan anvendes i vertsorganisasjonen.
 • Det andre seminaret finner sted omlag to uker ut i praksisperioden. I forkant av dette skal studenten sende inn en presentasjon av en prosjektbeskrivelse han/hun har utarbeidet med vertsinstitusjonen. Denne vil danne grunnlaget for en diskusjon om hvordan studentens kunnskap skal anvendes under praksisoppholdet.
 • Tredje seminar finner sted siste dag i praksisoppholdet. Der vil vi oppsummere og diskutere erfaringer fra praksisoppholdet.

Praksisen finner sted i vårsemesteret. Studenten jobber fulltid i seks uker hos en vertsinstitusjon med et prosjekt som du og vertsinstitusjonen og din kontaktperson fra fagmiljøet kommer frem til sammen.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Obligatorisk aktivitet som må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på alle tre seminarer
 • Levere prosjektbeskrivelse til andre seminar
 • Levere et oppsummerende notat i forkant av siste seminar

Eksamen er trinnvis og består av en oppsummerende rapport som leveres i forkant av siste seminar samt en muntlig prøve. Vurderingen på rapporten er bestått/ikke bestått. Rapporten må være bestått før kandidaten kan fremstille seg for muntlig prøve. Muntlig prøve har også vurderingsformen bestått/ikke-bestått.

 

Rapport

Underveis i praksisperioden jobber du med en rapport som skal leveres til arbeidsgiver siste arbeidsdag i praksisperioden. Rapporten skal være på 2000-3000 ord.

 

Muntlig oppsummeringsmøte

Det vil være et møte mellom student, en representant fra vertsinstitusjonen, emneansvarlig og en representant fra Institutt for samfunnsvitenskap hvor studenten presenterer rapporten og erfaringer fra praksisoppholdet, med en påfølgende samtale.

 

Den skriftlige besvarelsen karakterfestes først, og denne må være bestått for å kunne fremstilles seg til muntlig eksamen. Muntlig eksamen må også bestås for å få endelig vurdering i emnet. Samlet karakteren fastsettes etter muntlig eksamen med bestått/ikke bestått. Ved bestått skriftlig del, men ikke-bestått muntlig, kan man fremstille seg på nytt til muntlig eksamen på bakgrunn av den beståtte skriftlige delen, jfr. Eksamensreglementet ved UiT Norges arktiske universitet.»

Ved karakter ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-3062