vår 2022
SVF-1205 Introduksjon til samfunnssikkerhet - 10 stp

Sist endret: 20.10.2021

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SS120 Risikosamfunnet og samfunnets infrastruktur 10 stp

Innhold

Rammen for emnet er samfunnsfaglig teori om risiko og risikosamfunnet. Det gis en grunnleggende innføring i begrepene risiko og samfunnssikkerhet. Teorier om ulike perspektiver på risiko, risikopersepsjon og myndigheters styring av risiko er sentralt. I et globalt perspektiv ser vi på risikosamfunnet og hvilken betydning det kan ha nasjonalt. Videre studeres robusthet og sårbarhet i samfunnets infrastruktur både nasjonalt og internasjonalt..

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan myndighetene på ulike nivå definerer og forvalter risiko og hvilke verdier og prioriteringer som ligger til grunn for myndighetenes sikkerhetsarbeid nasjonalt
 •  har kunnskap om hvordan utfordringer i risikosamfunnet globalt kan ha ringvirkninger lokalt
 •  har kunnskap om sårbare og robuste elementer i infrastruktur i ulike sektorer

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan anvende kunnskap om ulike tilnærminger til risiko i forbindelse med sikkerhetsarbeid knyttet til viktige samfunnsfunksjoner og infrastruktur
 • kan identifisere utfordringer som har relevans for feltet samfunnssikkerhet
 • kan drøfte samfunnssikkerhetsfaglige problemstillinger på en selvstendig måte

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan kople en analytisk tilnærming til risiko med praktisk sikkerhets- og forebyggingsarbeid.
 • har forståelse for de grunnleggende forutsetningene for sårbarhet og robusthet i et samfunn.
 • får trening i å skrive strukturerte tekster knyttet til relevant teori


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 24 timer øvinger. 

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A - E, F - stryk.

24 timer obligatorisk gruppearbeid i form av fire innleveringer hvor tre må være godkjent for å få adgang til eksamen. 

Studenter som ikke har bestått, eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen, tilbys kontinuasjons-/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-1205