vår 2022
VID-6061 Naturfag 1 for 1-7 trinn, del 2 - 15 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist 01.03 på http://udir.no/videreutdanning (Gir stipend-/vikarmilder)

Søknadsfrist/registreringsfrist ca. 15.05. på http://uit.no/evuweb (Restplasser)

Se http://uit.no/ilp/evu for mer informasjon


Emnetype

Videreutdanning på lavere nivå rettet mot lærere i grunnskolen.

Dette er det andre av to emner som samlet utgjør studiet Naturfag 1 for 1-7 trinn.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne


Opptakskrav

Søkerne må dokumentere:

 • Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til arbeid i grunnskolens 1-7 trinn. Evt. fullført førskole-/barnehagelærerutdanning

Deltagerne må være i et ansettelsesforhold i grunnskolens 1.-7. trinn, som tillater at deltageren kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på ansettelsesforholdet, men dette er en forutsetning for at studentene kan gjennomføre sine arbeidskrav.


Innhold

Emnet består av disiplinene naturfagdidaktikk, biologi, fysikk og kjemi. Bruk av teknologi og digitale hjelpemidler vektlegges. Et nordområdeperspektiv er integrert i de tema der det er naturlig. Didaktiske problemstillinger, med særlig fokus på vurdering, tas opp og diskuteres i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 •  kunnskap om vurdering av elevenes læringsutbytte. 
 • kunnskap om hverdagsforestillinger i naturfag.
 • kunnskap om utvalgte teknologiløsninger knyttet til naturfagundervisning
 • kunnskap om regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved praktisk undervisning i naturfag
 • grunnleggende kunnskap om oppbygging og egenskaper til stoffer og kjennskap til noen kjemiske reaksjoner.
 • kunnskap om solsystemet. * kunnskap om elektrisitet og magnetisme knyttet til nordlys.
 • grunnleggende kunnskap om bølger.
 • grunnleggende kunnskap om celler, organer og menneskekroppens oppbygning.
 • kunnskap om kroppens indre og ytre forsvar mot sykdommer, vaksiner og forebygging av sykdom. 
 • kunnskap om seksualitet og menneskekroppens utvikling fra befruktning til voksen.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre naturfagundervisning i henhold til gjeldende HMS-forskrifter.
 • anvende strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger.
 • bruke vurdering og ny teknologi for å fremme elevenes læring.
 • integrere de grunnleggende ferdighetene i naturfagundervisningen.

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne ta begrunnede valg for å skape gode læringssituasjoner for elevene blant annet gjennom opplevelser og aktiviteter.
 • vise refleksjonsevne omkring planverk og didaktiske aspekter ved det å undervise i naturfag.
 • bruke vurdering og teknologi som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene vil gjennomføre naturfagundervisning i praksisfelt. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, studentfremlegg og laboratoriearbeid. Studentene vil arbeide med teori, eksperimenter på laboratoriet og praktiske aktiviteter.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan ta eksamen:  

 • analysere den nye læreplanen med fokus på naturfagets mulige rolle innen ett av de tverrfaglige områdene; Bærekraftig utvikling, Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap. Arbeidskravet inkluderer kunnskapsdeling for kollegiet med dokumentasjon.
 • planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg i naturfag i praksis med didaktisk plan og refleksjonsnotat om egen lærerrolle. 
 • to godkjente arbeid i forbindelse med forsøk og praktisk aktivitet
 • to godkjente flervalgsprøver
 • 70 % deltakelse på undervisning

Eksamen

Eksamen består av:

 • En 4-timers skoleeksamen der kandidaten kan bli prøvd i hele pensum

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VID-6061
 • Tidligere år og semester for dette emnet