vår 2022
VID-6075 Matematikk 1. - 4. trinn - 15 stp

Sist endret: 17.06.2022

Søknadsfrist

01. mars på http://udir.no/videreutdanning (for stipend og vikar-ordning)

ca. 15.mai på http://uit.no/evuweb for restplass-søkere

Se https://uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp for mer informasjon


Emnetype

Emnet er et videreutdanningstilbud på bachelornivå. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er det andre av fire emner som til sammen utgjør Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM), 60 studiepoeng.


Opptakskrav

Søkere må dokumentere en 3-årig førskole-/barnehagelærerutdanning og minst to års relevant undervisningserfaring på trinn 1-4 etter endt utdanning. Søkerne må være eller ha vært fast ansatt i en undervisningsstilling i skolen. Deltagerne må også gjennom studiet være i et ansettelsesforhold i grunnskolen som tillater at deltageren kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse. 

Innhold

Det faglige innholdet vil være fordelt mellom matematisk kunnskap, kunnskap om elevene sin tenking og kunnskap om undervisning. I matematikk vil det være et særlig fokus på utforskende matematikkundervisning som er i tråd med de nye kjerneelementene i faget. De faglige temaene vil være: brøk, desimaltall, prosent, algebra, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har matematisk kunnskap om:

 • brøk, desimaltall og prosent
 • måling som verktøy, måleenheter og måleusikkerhet
 • geometri, mønster og transformasjoner
 • algebraisk tenkning
 • sannsynlighet og statistikk

 

Studenten har kunnskap om elevenes matematiske tenking og:

 • hvordan elever utvikler ferdigheter, kunnskaper og forståelse i tema i emnet
 • misoppfatninger og vansker knyttet til tema i emnet
 • kulturelle variasjoner med særlig vekt på samisk

 

Studenten har kunnskap om undervisning i matematikk og:

 • kjenner til hvordan man kan undervise for at elevene skal oppnå ulike typer kunnskap som fakta, ferdigheter, begrepsstrukturer, strategier og holdninger
 • ulike representasjoner og betydningen disse kan ha for elevers læring
 • progresjon i læring av matematiske tema i emnet

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre regneoperasjoner knyttet til tema i emnet
 • lede undervisning på ulike måter med tanke på hva elevene skal lære (slik som å øve, forstå, argumentere og løse matematiske problem)
 • planlegge undervisning innenfor et emne, med fokus på progresjon, prioritering og eksempel
 • vurdere om elevene sine ideer er matematisk holdbare

 

Kompetanse

Studenten har kompetanse i å:

 • bruke den matematiske kunnskapen sin til å vurdere hva som er matematisk holdbart og ikke i samtale med elever, i diskusjoner i klasserommet
 • bruke den matematiske kunnskapen sin til å vurdere hva som er sentralt og mindre sentralt i et pensum, og prioritere og tilpasse undervisningen ut ifra dette
 • forebygge framtidige problem og misoppfatninger i matematikk
 • bruke kunnskapen sin om elevene sin tenking til å tilpasse undervisningen til den enkelte eleven, og til å ta tak i kjente problem og misoppfatninger
 • bruke kunnskapen sin om undervisning i matematikk til å legge opp til en fornuftig rekkefølge og progresjon, og være i stand til å lage matematisk holdbare eksempler og konkretiseringer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger á tre dager. Mellom samlingene vil det bli lagt til rette for nettbasert samarbeid og veiledning.

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. Det blir lagt vekt på studentaktive undervisningsformer, og studentenes yrkespraksis skal brukes som en del av refleksjonsgrunnlaget i emnet. De skal blant annet prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse og presentere og reflektere over erfaringer sammen med medstudenter.

Sentralt i emnet er arbeid med matematikken en skal undervise i, og hvordan man i de første skoleårene kan ha en utforskende og praktisk tilnærming til matematikken gjennom bruk av ulike representasjoner.

Studentene skal ha veiledet praksis, og veiledningen vil i hovedsak bli gjennomført av faglærer på emnet og foregå digitalt på og mellom samlingene. Studentene skal planlegge og gjennomføre undervisning og reflektere over denne sammen med medstudenter og faglærer. Veiledningen vil særlig knyttes til planlegging og utvikling av to undervisningsopplegg i egen skoleklasse og til evaluering av disse. Arbeidskravene på emnet er direkte knyttet til praksisgjennomføringen.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisningen
 • muntlig presentasjon med respons fra medstudenter
 • skriftlig notat knyttet til egen praksis (inntil 1500 ord)
 • utført følgende oppgaver i praksis:
  • planlagt undervisning med veiledning av faglærer
  • deltatt i veiledningssamtale i gruppe med faglærer

Eksamen består av:

 • muntlig individuell eksamen, 30 minutt. Hjelpemiddel: egne notater.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VID-6075
 • Tidligere år og semester for dette emnet