vår 2022
MUS-2906 Praksis 1 - 0 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Praksis 1 er nært knyttet til emnene instrumentaldidaktikk, fagdidaktikk 1 og pedagogikk 1. Emnet omfatter observasjon og instrumentalundervisning på hovedinstrument med nybegynnere og viderekomne elever.

Praksisundervisning inkludert for- og etterarbeid og veiledning utgjør totalt 30 arbeidsdager

 • Pedagogisk observasjon med fokus på undervisning av nybegynnerelever (1 uke)
 • Undervisning av nybegynnere i instrumentalfaget, enkeltvis og i grupper (punktpraksis fordelt over 12 uker, fortrinnsvis på kulturskolen)
 • Undervisning av viderekomne elever (samarbeidspraksis med øvingslærer, fortrinnsvis på videregående skole, punktpraksis fordelt over 2 uker)


Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studenten ha følgende læringsutbytte:

 • ha kunnskaper og forståelse for instrumentalundervisning og kan tilrettelegge musikalske aktiviteter for nybegynnere individuelt og i grupper
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere musikkpedagogisk virksomhet tilpasset elevenes individuelle og kulturelle forutsetninger
 • kunne begrunne valg av innhold og metoder i sin undervisning
 • kunne samarbeide med kolleger, elever og foreldre


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres i høst- eller vårsemesteret. Praksisveiledning blir gitt av lærere i didaktikk og øvingslærer.

Eksamen

Studenten må ha godkjent arbeidsmappe før endelig vurdering i Praksis 1 kan foretas.

Arbeidsmappen skal inneholde:

 • refleksjonsnotat med pedagogisk/didaktisk fokus etter observasjonsuka
 • praksisrapport etter oppsatt mal fra undervisning av egne elever
 • refleksjonsnotat tilknyttet undervisningsperioden

Samlet fravær i praksis kan ikke overstige 10 %, uavhengig av årsaken til fraværet.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått på bakgrunn av godkjente arbeidskrav. Praksis vurderes av faglærere i didaktikk og øvingslærere

Praksis må i sin helhet gjennomføres på nytt påfølgende studieår


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: MUS-2906