høst 2021
LER-1511 Mat og helse 1-7 - 15 stp

Sist endret: 15.10.2021

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere praktiske aktiviteter i faget
 • Barn og unges kosthold sett i lys av helsemyndighetenes kostråd og næringsstoffanbefalinger
 • Fagdidaktikk er gjennomgående i hele emnet
 • Å produsere tradisjonelle og moderne matretter fra samiske og andre lands matkulturer 


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om fagets teoretiske, didaktiske og praktiske omfang
 • grunnleggende kunnskap om begynneropplæring i faget
 • kunnskap om grunnleggende ferdigheter i faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • praktisere faget i tråd med læreplanens intensjoner og innhold
 • grunnleggende matfaglige teknikker og metoder, samt redskapsbruk
 • tilberede og produsere trygg mat i tråd med nasjonale kostanbefalinger

Kompetanse

 • har innsikt i fagets yrkesetiske problemstillinger
 • helsefremmende og samfunnsaktuelle perspektiv
 • kan utøve og utvikle egen profesjonalitet i faget
 • didaktisk planlegge og gjennomføre undervisning i mat og helsefaget, legitimert i læreplanens innhold og intensjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

 • Pbl - problembasert læring
 • Didaktisk refleksjon
 • Forelesninger
 • Veiledning
 • Praktisk matfaglig arbeid
 • IKT er integrert i emnet
 • Studentbasert undervisning

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

Se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • Utvikle og gjennomføre et praktisk didaktisk undervisningsopplegg forankret i K-06 med fokus på grunnleggende matfaglige teknikker og der grunnleggende ferdigheter synliggjøres. 4000 ord. Ramme for praktisk gjennomføring av undervisningsopplegget er 4 undervisningstimer
 • Didaktisk refleksjon av undervisningsopplegget med fokus på vurdering

Eksamen består av:

 • Individuell praktisk metodisk matfaglig eksamen på 4 timer gjennomføres på campus med bestått arbeidskrav som grunnlag. Arbeidskravet brukes som grunnlagsdokument til den praktiske eksamen. I den praktiske fremstillingen skal studenten trekke ut 4 - 6 grunnleggende matfaglige teknikker som synliggjøres.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1511