høst 2021
STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten - 10 stp

Sist endret: 14.06.2021

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i luftfartsfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil behandle prinsipper og betingelser for organisering og ledelse i luftfartsorganisasjoner spesielt og i organisasjoner i alminnelighet. Temaer som organisasjonsdesign, organisasjonskultur, organisasjonsutvikling, autoritetsmodeller, lederroller, beslutningsmodeller, kommunikasjon, lojalitet, disiplin og kreativitet vil bli gjennomgått. Disse temaene vil spesielt bli vinklet mot områder som effektivitet, sikkerhet og service. Emnene danner også grunnlag for fagfeltene Crew resource management (CRM) og Multi crew cooperation (MCC).

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • hvordan organisasjoner som forvalter nøyaktighet og sikkerhet er strukturert og fungerer ¿
  • hvilke lederroller og lederfunksjoner som praktiseres i denne type organisasjoner ¿
  • hvordan lojalitet, disiplin og kreativitet kan anvendes parallelt.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • designe, utvikle og endre organisasjoner med spesielle krav til sikkerhet, nøyaktighet og disiplin
  • ivareta lederfunksjoner i denne type organisasjoner.

Kompetanse

  • ha oversikt over de betingelser som gjelder for at luftfartsorganisasjoner spesielt og organisasjoner i alminnelighet skal kunne fungere til beste for eiere, samfunn og ansatte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesning, seminarundervisning, gruppearbeid.

Eksamen

Eksamen består av:

En 4 timers skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: STV-2062