høst 2021
LER-3680 Prosjektoppgave - 15 stp

Sist endret: 14.04.2021

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i fagdidaktisk master i lærarutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

«Prosjektoppgaven» er et mindre FOU-prosjekt knyttet til skolens virksomhet og egen praksis. Emnet gir en innføring i de viktigste arbeidselementene som inngår i et FOU-prosjekt og skal sålede forberede studentene på større FOU-arbeid som f.eks. masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 Studenten skal ha kunnskap om:

 • Sentrale metoder for datainnsamling innenfor både den kvalitative og kvantitative forskningstradisjonen
 • Sentrale elementer i et FOU-prosjekt, blant annet litteratursøk, utforming av forskningsdesign, innsamling og analyse av data
 • Forholdet mellom teori og forskning
 • Forholdet mellom vitenskapsteori og forskning
 • Etiske problemstillingar knyttet til datainnsamling

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Beherske grunnleggende forskningsmetoder innenfor kvalitativ og kvantitativ forskning
 • Gjennomføre et FOU-prosjekt knyttet til skolens virksomhet og egen praksis, hvilket blant annet innebærer å formulere forskbare problemstillinger, opparbeide grunnleggende teorikunnskaper, velge adekvate metoder, foreta datainnsamling og analysere data kritisk
 • Fremstille et FOU-prosjekt i form av en fagartikkel

 

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Ta initaitiv til, gjennomføre og evaluere FOU-prosjekt knyttet til skolens virksomhet og egen praksis


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

I starten vil ein få ein introduksjon til metode og bruke litt tid til å jobbe med problemstillingar. Etterpå blir det gruppearbeid med deling av erfaringar og rettleiing.

Emnet blir evaluert muntlig eller skriftleg minimum ein gong kvart tredje år.


Eksamen

Følgjande arbeidskrav må vere godkjent før ein kan framstille seg for eksamen:

 • Deltaking på gruppearbeid
 • 70 % oppmøte

 

Eksamen består av:

 • Innlevering av prosjektoppgåve på 4000-5000 ord. Den kan leverast individuelt eller i par.

Ved bedømming av eksamen nyttar ein karakterar etter ein skala frå A til E for bestått, og F for ikkje bestått, med A som beste karakter.

Ved karakteren F/ikkje bestått kan ein ta kontinuasjonseksamen i byrjinga av påfølgjande semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3680