høst 2021
STV-3061 Oppgavedesign og kvalitativ metode - 10 stp

Sist endret: 23.03.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk emne i mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

 

I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

-       2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, økonomi- og administrasjonsfag eller statsvitenskap.  Studenter med annen relevant grad kan vurderes for opptak

-       minst 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag

-       minst 30 studiepoeng på 2000-nivå (påbyggingsnivå)

 

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre: Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet vektlegger utvikling og begrunnelse av vitenskapelige spørsmål, formulering av problemstilling, valg av forskningsdesign, samt krav til dokumentasjon og argumentasjonsmåter. Hovedtyngden av undervisningen vil imidlertid være innrettet mot forholdet mellom kvalitative metoder og en konstruktivistisk-narrativ og en mer kausal-analytisk tilnærming på den ene siden, samt mot ulike skrivestiler på den andre.

Følgende deltema belyses:

 • Vitenskapsteoretiske posisjoner.
 • Forskningsprosessen i kvalitativ metode.
 • Litteraturreviewen som metode og posisjoneringsstrategi.
 • Datakilder som intervjuer, observasjon, dokumenter, avisartikler, nett/hjemmesider, biografier og selvbiografier m.m.
 • Komparativt design.
 • Forholdet mellom vitenskapsteoretisk posisjon, vurdering av datakilder og skrivestil (realistisk, bekjennende, impresjonistisk).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • vitenskapsteoretiske posisjoner, deres særtrekk og begrensninger
 • forholdet mellom metodevurderinger og vitenskapsteoretisk posisjon, og kan reflektere kritisk over dette knyttet til eget forskningsprosjekt.
 • ulike design og kan gi inngående forklaring på fordeler og ulemper ved bruk av ulike datakilder.
 • den vitenskapelige skrivestilens genrekrav, samt dens muligheter og begrensninger.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

 • utforme et forskningsdesign som er velegnet for eget forskningsprosjekt, herunder utforme intervjuguide.
 • innhente datamateriale som er relevant for eget prosjekt og behandle og analysere dette.

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye prosjekter og problemstillinger.
 • fortolke og reflektere rundt kvaliteten til empiriske studier basert på kvalitativ metode
 • forholde seg til forskningsetiske problemstillinger, herunder utvise etisk skjønn knyttet til egen rolle som forsker.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 14 forelesninger à to timer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Eksamen består av en mappeevaluering.

Mappen består av tre skriftlige oppgaver. Den ene er en tekst basert på en realistisk skrivestil og den andre på en bekjennende og/eller impresjonistisk skrivestil. Studentene vil få hjelp til å identifisere et empirisk grunnlagsmateriale for disse tekstene. Den siste oppgaven en litteraturreview. Her oppfordres studentene til å ta utgangspunkt i eget mastergradsprosjekt.

Besvarelsene skal være på 5-7 sider hver, og inngår i en mappe som gis en samlet vurdering. De tre besvarelsene må være godkjent av to faglærere før de kan leveres som en mappe til endelig vurdering. Dersom disse besvarelsene ikke kan godkjennes i første omgang, gis det mulighet til å forbedre dem innen en bestemt frist.  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-3061