høst 2021
BED-2109 Ledelse av prosjekt - 15 stp

Sist endret: 20.04.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på årstudiet i Praktisk prosjektledelse.

Innhold

Emnet vil ta utgangspunkt i teorier om ledelse i organisasjoner, med vekt på de særlige utfordringer og muligheter som preger ledelse av temporære organisasjoner.

Noen sentrale spørsmål i emnet er: Hvilke krav og forventninger stilles til prosjektlederrollen? Hvordan lede og utvikle de menneskelige ressursene i organisasjonen? Hvordan utvikle tillit og trygghet? Hvordan motivere for endring og nytenkning? Hvilken betydning har etikk og HMS i prosjektlederrollen? Hvordan bruke kreative metoder og teknikker for å sikre læring og kompetanseutvikling? Hvordan lede når de prosjektdeltagere vet mer enn en selv? Hvilke særegne psykososiale utfordringer kan oppstå i prosjektarbeid, og hvordan kan en forebygge slike utfordringer?


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

 • kjennskap til teorier om ledelse generelt.
 • inngående kunnskap om prosjektledelsens teorier, prinsipper og verktøy.
 • kunnskap om teamutvikling.
 • kunnskap om arbeid med HMS- og arbeidsmiljørelaterte problemstillinger i prosjektarbeid.
 • kunnskap om verktøy for kreativ utvikling og innovasjonsarbeid i prosjekter.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • sette sammen en fungerende prosjektgruppe og få den til å nå sine mål.
 • lede prosesser for idéutvikling og nyskaping i prosjekter.
 • lede arbeid for å forebygge og løse konflikter, utbrenthet og arbeidsmiljørelaterte problemer.

Samlet kompetanse:

Studenten skal

 • ha innsikt i sentralt fagstoff om prosjektledelse.
 • kunne formidle sentralt fagstoff om prosjektledelse både skriftlig og muntlig.
 • lede små og store prosjekter med et fundament i teorier fra og prinsipper for effektiv prosjektledelse, og i samsvar med etiske retningslinjer.
 • være kjent med oppdaterte metoder og prinsipper for innovasjon og kreativitetsutvikling i prosjekter.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med konkrete og praktiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet vil innbefatte 3 samlinger med tre dagers varighet. Det er lagt opp til 54 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Studentene skal levere et skriftlig arbeidskrav gruppevis. Nærmere kriterier vil bli gitt. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

Muntlig individuell eksamen over et oppgitt tema. Kandidatene må innen en tidsfrist forut for den muntlige presentasjonen levere inn et skriftlig notat som grunnlaget for presentasjonen. Det utarbeides nærmere kriterier for det skriftlige notatet og den muntlige presentasjonen, herunder vurderingskriterier. Det gis karakter fra A-F, hvor A er den beste karakteren, og F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Emnet gjennomføres ved UiT i Harstad.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: BED-2109