høst 2021
BED-2400 Samfunnsøkonomi - makro - 5 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1.juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1.desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Dekkes grundig:

 • Nasjonalregnskap
 • Etterspørsel og tilbud på makronivå
 • Multiplikatormodell med variablene: Samlet aktivitetsnivå, makro privat konsum, makro private realinvesteringer, offentlige utgifter og skatter, handel med utlandet, kapitalbevegelser, valutamarkedet
 • Makroøkonomisk stabiliseringspolitikk

Faglige elementer vil bli belyst:

 • Makroøkonomiske målsettinger og virkemidler
 • Typer av arbeidsledighet
 • Renteparitet
 • Inflasjon
 • Økonomisk vekst
 • Internasjonal fordeling


Anbefalte forkunnskaper

BED-1007 Matematikk for økonomer, ØAD1004-200 Grunnleggende matematikk - del 2

Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten har bred kunnskap om sentrale makroøkonomiske begreper, grunnleggende makroøkonomiske sammenhenger og makroøkonomiske metoder.

Kandidaten har kunnskap om relevante makroøkonomiske problemstillinger knyttet til sammenhengene mellom produksjon og etterspørsel, varemarked, finansmarkedene og arbeidsledighet i en åpen økonomi.

Kandidaten kjenner til fagfeltet makroøkonomisk analyse.

Kandidaten kjenner til interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk.

FERDIGHETER

Kandidaten kan anvende makroøkonomisk teori om på grunnleggende teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg, herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for

hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i et land (multiplikatorteori) sammenhengen mellom arbeidsledighet, potensielt nasjonalprodukt og inflasjon hvordan ulike former for makroøkonomisk politikk påvirker sentrale makroøkonomiske størrelser i åpne økonomier hvordan makroøkonomisk politikk, med vekt på penge- og finanspolitikk kan brukes for å jevne ut konjunktursvingninger.

Kandidaten kan anvende relevante faglige verktøy, for eksempel grafisk illustrasjon og enklere matematisk analyse, for å analysere grunnleggende makroøkonomiske problemstillinger.

KOMPETANSE

Kandidaten kan formidle sentrale makroøkonomiske teorier knyttet til makroøkonomiske problemstillinger og økonomisk politikk.

Kandidaten har evne til å synliggjøre problemstillingen og løsningen både i grafisk, analytisk os skriftlig form.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning i auditorium/klasserom. Studenter fremlegger løsning til oppgaver i faget

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2022

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne avlegge eksamen må man ha levert og bestått obligatoriske arbeidskrav.

Arbeidskravene gjennomføres som gruppearbeid. Der er 3 obligatoriske innleveringer.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

En 3 timers skriftlig eksamen teller 100 % av karakter i emnet. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Eksamen avholdes i Narvik.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BED-2400