høst 2021
BED-3073 Fordypningsemner - 10 stp

Sist endret: 13.04.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

SOK-3073 Fordypningsemner i samfunnsøkonomi 10 stp
SOK-3050 Advanced topics in economics 7 stp
BED-3046 Fordypning i ledelse og innovasjon 10 stp

Innhold

Kurset er felles for alle fagretninger og inndelt i en felles del og en fagspesifikk del avhengig av valgt fordypning (major). Den fagspesifikke delen skal gi studentene breddekunnskap og individuell fordypning innen fagfelt som kan være relevant for senere mastergradsarbeid, mens den felles delen skal forberede skriving av egen masteroppgave med blant annet ideer til temaområder for masteroppgaver. Kurset avsluttes med en semesteroppgave, som kan danne grunnlaget for skriving av masteroppgave påfølgende semester.

 

Fagspesifikk fordypning:

Den fagspesifikke delen av kurset gis på hver av fagretningene og har som formål å gi studentene teoretisk og metodisk innsikt (breddekunnskap) på fagfeltet, samt gi studentene et grunnlag for å utarbeide et selvstendig forslag til problemstilling med faglig tilnærming og teoretisk rammeverk (dybdekunnskap) til egen semesteroppgave. Gjennom forelesninger og egen fordypning får studentene en oversikt over problemstillinger, teorier og metoder som gir bredde og dybde i fagfeltet. Studentene vil i kurset legge frem egne forslag til temaer/fenomener/problemstillinger for potensielle semesteroppgaver. Disse forslagene vil drøftes i felleskap og videre utvikles gjennom de skriftlige arbeidskrav og innleveringer. Den fagspesifikke delen avsluttes med en semesteroppgave hvor studentene, individuelt eller i grupper på to (2), utleder et teoretisk rammeverk for aktuell(e) problemstilling(er).

 

Felles del:

Studentene forberedes i denne delen på skriving av semesteroppgave og senere masteroppgave gjennom en praktisk og teoretisk innføring i vitenskapelig forskningsarbeid og akademisk skriving. Kurset skal derfor gi praktiske råd for oppgaveskriving, samt gi studentene trening i å presentere sine egne oppgaveideer på en gjennomarbeidet måte. Denne delen vil inneholde skrivekurs, kurs i forskningsetikk, plagiering, referering og bruk av referanseverktøy m.m. Det vil bli forelesninger hvor blant annet aktører fra næringsliv og forvaltning presenterer mulige problemstillinger for masteroppgaver. I tillegg vil det bli en forelesning hvor tidligere masterstudenter forteller om sin erfaring fra arbeidet med masteroppgaven.


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 Kunnskap:

Kandidaten…

 • har bred og generell kunnskap om forskning innenfor spesifisert fagområde og en dybdekunnskap om et avgrenset fordypningsområde som kan danne basis for en semesteroppgave
 • har avansert kunnskap om teoretiske konsepter og ideer relevant innenfor eget fordypningsområde
 • har inngående kunnskaper og forståelse av hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i teoretiske begreper, teorier og modeller innen spesifisert fagområde
 • kan utvikle og presentere en problemstillinger med utgangspunkt i spesifisert fagfelts tradisjon og historie.

 

Ferdigheter:

Kandidaten…

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor spesifisert fagområde og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan formulere problemstilling og skriftlig fremstille og analysere relevante teorier relatert til problemstillingen
 • kan analysere og anvende ulike informasjonskilder/teoretiske bidrag til å formulere og strukturere relevante resonnementer for problemområdet en velger som fordypning og fokus for semesteroppgaven
 • kan utvikle et selvstendig, avgrenset og gjennomførbart forskningsprosjekt på grunnlag av faglige kunnskaper

 

Generell kompetanse:

Kandidaten…

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger innenfor spesifisert fagområde
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre en selvstendig studie
 • kan formidle en problemstilling innenfor eget fordypningsområde både til spesialister og til allmennheten
 • kan kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, samlinger, presentasjoner, gruppevis og individuell veiledning.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatorisk):

1: 75% oppmøte i den fagspesifikke delen av kurset, samt presentasjoner av vitenskapelige arbeider

Dette arbeidskravet sikrer at studentene tilegner seg den nødvendige breddekunnskapen tilknyttet egen fordypning. Det skal i løpet av den fagspesifikke delen gjennomføres muntlige presentasjoner av relevante vitenskapelige arbeider i tillegg til kravet om obligatorisk oppmøte.

 

2. Skriftlig arbeidskrav knyttet til aktualisering og begrunnelse av mulig tema for semesteroppgaven

I dette arbeidskravet skal det, individuelt eller i gruppe på to (2) studenter, skrives et notat på minimum 2 sider. Her skal studentene utforme en faglig problemstilling for egen semesteroppgave, for eksempel basert på ideer fra næringslivs- og forvaltningspresentasjonene eller gjennom de faglige forelesningene. Problemstillingen skal aktualiseres og begrunnes gjennom faglig forankring.

I tilknytning til arbeidet med notatet skal studentene i samarbeid med tiltenkt veileder for mastergradsarbeidet utarbeide en individuell pensumliste med et utvalg vitenskapelige artikler og sentrale empiriske arbeider. Arbeidet med pensumlisten skal danne grunnlag for semesteroppgaven og tilfredsstille kravet om faglig dybde i studenten(e)s prioriterte fagfelt (fordypningsområde).

 

3. Skriftlig og muntlig arbeidskrav knyttet til utforming av en master thesis proposal (MTP)

Det skal, individuelt eller i gruppe på to (2) studenter, utarbeides et kort prosjektforslag basert på problemstillingen i semesteroppgaven. Et notat på maksimum 4 sider skal presenteres muntlig og diskuteres i relevant faggruppe. Notatet skal inneholde aktualisering og begrunnelse for egen problemstilling, en oversikt over det teoretisk rammeverket, fem sentrale stikkord, samt en mulig metodisk tilnærming Det tas sikte på at notatet danner utgangspunkt for arbeid med masteroppgave etter jul, men dette er ikke et krav.

Endelig master thesis proposal (MTP) leveres som vedlegg til veiledningskontrakt og sendes til studieadministrasjonen innen 1. desember. MTP skal følge standard i henhold til retningslinjer for skriving av masteroppgaver og være på maksimalt 4 sider kjernetekst.

Eksamen og vurdering:

Semesteroppgave (100%)

Bokstavkarakter A-E, F er stryk.

Det er ingen plagieringsproblematikk involvert når semesteroppgaven brukes som grunnlag for masteroppgaven, men masteroppgaven må for de aller fleste være en videreutvikling på grunn av kravene til kvalitet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3073