høst 2021
BED-3910 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) - 30 stp

Sist endret: 01.04.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på erfaringsbasert masterprogram i strategisk ledelse og økonomi (MBA). Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3904 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) 30 stp
BED-3906 Masteroppgave i ledelse 30 stp

Innhold

Masteroppgaven skal gjennomføres som et forskningsprosjekt. Den skal enten være en drøfting av en teoretisk eller en empirisk problemstilling. En teoretisk masteroppgave skal gjennomføres på bakgrunn av studier av relevant faglitteratur. En empirisk masteroppgave skal være en teoretisk fundert analyse med utgangspunkt i et innsamlet materiale. Tema og problemstilling skal ligge innenfor studiets tematiske fokus. I tillegg bør problemstillingen fortrinnsvis ta utgangspunkt i et tema som er av relevans for den enkelte students arbeidsplass.

Masteroppgaven kan skrives alene eller av to personer. Masteroppgavens omfang skal være på ca. 14 000 ord (ca. 40 sider). Dersom to studenter skriver sammen skal omfanget være på ca. 20 000 ord (ca. 55 sider). Referanser, noter og eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Vedleggene bør begrenses.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • inngående kunnskap om hvordan vitenskapelige undersøkelser planlegges og gjennomføres teoretisk så vel som empirisk
  • inngående kunnskap om hvordan problemstilling skal formuleres og vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike teorier og metoder tilpasset denne
  • Avansert kunnskap om hvordan et teoretisk eller empirisk materiale skal analyseres, og har inngående kunnskap til å vurdere hvilke implikasjoner dette vil få innenfor et fagområde og/eller et empirisk felt på avansert nivå

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • planlegge og gjennomføre en selvstendig undersøkelse innen faget som tilfredsstiller grunnleggende vitenskapelige krav
  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige problemstillinger og resonnementer

 

Kompetanse

Studenten har:

  • kunnskap og ferdighet til å gjennomføre selvstendige undersøkelser basert på grunnleggende vitenskapelige krav, og til å vurdere undersøkelser gjennomført av andre


Undervisnings- og eksamensspråk

Masteroppgaven kan skrives på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning. Studenten får tildelt individuell veileder for mastergradsoppgaven. Det arrangeres prosjektseminarer i skriveperioden med spesiell vekt på å utvikle arbeidet til en ferdig masteroppgave.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

En obligatorisk presentasjon av masteroppgaven på et seminar som arrangeres minst 6 uker før innlevering (både høst- og vårsemesteret). Presentasjon skal være på om lag 10-15 minutter. I forkant av presentasjonen skal studenten ha levert siste utkast til oppgaven. Presentasjonen vil bli kommentert av en oppnevnt kommentator og andre tilhørere. Seminaret er obligatorisk for studentene som skal levere masteroppgaven gjeldende semester. Seminaret er også åpen for andre ansatte og studenter.

Eksamen består av:

En masteroppgave.

Masteroppgaven leveres ved opplasting i UiTs åpne vitenarkiv for faglig og forskningsrelatert materiale Munin innen innleveringsfristen. Framgangsmåten for elektronisk publisering i Munin er beskrevet på universitetets hjemmesider.

Eksamenskommisjonen består av minimum en ekstern sensor og en intern sensor. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens § 22).


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: BED-3910