høst 2021
BIO-3519 Parasittologi og epidemiologi - 10 stp

Sist endret: 18.01.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Emnetype

Mastergradsemne for studenter i akvamedisin og biologistudenter. Emnet kan tas som enkeltemne.

Det er kun 14 plasser på emnet grunnet kapasitet på feltkurs.


Opptakskrav

Lokalt opptak, Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Opptakskrav  Bachelor i biologi eller tilsvarende.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FH-203 Parasittologi/epidemologi 10 stp

Innhold

Kurset omfatter en gjennomgang av parasittiske dyregrupper (protozoer og flercellede dyr) med hovedvekt på deres generelle biologi, strategier for spredning (livssykler) og mulig patogenitet. Dette belyses med eksempler på vanlige arter hos fisk, og de mest alvorlige humanparasittene i verden nevnes også. Videre gis en grunnleggende introduksjon til epidemiologi og økologiske interaksjoner mellom parasitter og deres ulike verter. 

Hva lærer du

Etter fullført kurs skal studentene ha følgende læringsutbytter:

Kunnskap:

 • forståelse av parasittisme som en av mange former for symbiose og generelle definisjoner av typer av livssykluser og vertskategorier
 • grunnleggende kjennskap til biologien hos parasittiske dyregrupper (protozoer og flercellede dyr) med hovedvekt på form, funksjon og livssykluser
 • detaljkunnskap om de vanligste og mest problematiske parasittene hos fisk både i hav og ferskvann i våre områder og mulig patogenitet
 • oversikt over de mest alvorlige humanparasittene globalt
 • kjenne til fundamentale områder innen epidemiologi/økologisk parasittologi som populasjonsbegreper, statistiske parametere, fordelingsmønstre, transmisjonsrate og reguleringsmekanismer

Ferdigheter:

 • kunne planlegge og gjøre et prøvefiske med registrering av standard fiskeribiologiske parametere
 • beherske disseksjon av fisk med bruk av ulik metodikk for identifisering og telling/estimering av antallet parasitter
 • være i stand til å utarbeide rapporter om forekomsten av parasitter i en vertspopulasjon ved beregning, framstilling og kritisk tolkning av sentrale epidemiologiske parametere i et sample

Generell kompetanse:

 • kjenne til IMRAD-systemet for vitenskapelig publisering og gjennom det formidle selvstendige undersøkelser
 • kunne bruke vitenskapelige artikler som teoretisk bakgrunn for problemstillinger eller hypoteser i praktiske studier

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 32 t, Laboratoriekurs (NFH): 6 t (obligatorisk), Felt- og laboratoriekurs: 3 dager (obligatorisk), Seminar: 12 t (obligatorisk)

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Bokstavkarakter A-E; F er ikke bestått.

Arbeidskrav:

 • Deltakelse på felt- og laboratoriekurs og innlevering av skriftlig labjournal
 • Semesteroppgave (IMRAD-format)
 • Deltakelse på seminarer og muntlig presentasjon

Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen:

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BIO-3519