høst 2021
BLU-2017 Tilpasset læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen - 30 stp

Sist endret: 18.10.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist for videreutdanningsstudenter: 1. juni via lokalt opptak på enkeltemner, søknadskode 5001. Emnekode BLU-2017 må oppgis i kommentarfeltet.

Emnetype

Emnet er fordypningsemne i barnehagelærerutdanningen. Emnet kan tas som videreutdanning.

Opptakskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for barnehagelærerutdanningen. For studenter som tar emnet som videreutdanning må en av følgende grunnutdanninger være fullført: barnehagelærerutdanning, førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, praktisk-estetisk lærerutdanning, grunnskolelærerutdanning eller bachelorgrad i barnevern. Studenter fra andre utdanningsinstitusjoner/studieprogram i barnehagelærerutdanning kan søke om å ta emnet som fordypningemne i barnehagelærerutdanning i henhold til progresjonskrav gitt i studieplanen.

Innhold

Innholdet i emnet består i hovedsak av følgende deler:

 • barnehagen som inkluderende fellesskap og tilpasset læringsmiljø for alle barn
 • barnehagens ansvar og oppgaver for tidlig innsats
 • barn med behov for særskilt hjelp og støtte
 • barn som utsettes for omsorgssvikt
 • veiledning og rådgivning
 • observasjon og kartlegging
 • foreldresamarbeid
 • tverretatlig og tverrfaglig samarbeid, taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt

Praksis inngår som en integrert del av emnet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis. For videreutdanningsstudenter gjelder ikke krav om praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • hva begrepene inkludering, tilpasset opplæring og tidlig innsats innebærer, og hvordan de plasserer seg i en barnehagehverdag
 • barn med behov for særskilt hjelp og støtte, med vekt på høyfrekvente grupper, og barn som er utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep
 • barn i sorg og krise
 • relevant lovverk, styringsdokumenter og lokale retningslinjer for tidlig innsats
 • barnehagens ansvar og oppgaver knyttet til kommunalt samarbeid om tidlig innsats, samt ulike samarbeidsinstansers innsats knyttet til barn som vekker bekymring
 • foreldresamarbeid og foreldres rettigheter og plikter knyttet til eget barns oppdragelse og opplæring

Ferdigheter

Studenten kan:

 • legge til rette for inkluderende fellesskap for alle barn gjennom felles opplevelser og mestring
 • identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, og på bakgrunn av faglige vurderinger raskt iverksette tiltak
 • observere, kartlegge, dokumentere og iverksette tilpasset læringsmiljø for barn og barnegrupper som har behov for det
 • utarbeide differensierte opplæringsplaner
 • inngå i samarbeid og dialog med foreldre og andre samarbeidspartnere om barn med særskilte behov, og gjennomføre foreldresamtaler om vanskelige tema
 • ivareta barn i sorg og krise

Generell kompetanse

Studenten:

 • forstår målsettingen med og betydningen av tidlig innsats, og har innsikt i hvordan kommunalt samarbeid om tidlig innsats fungerer
 • gjør selvstendige, faglige vurderinger knyttet til oppfølging av barn som har behov for særskilt hjelp og støtte og iverksette tiltak på bakgrunn av dette
 • forstår betydningen av tidlig foreldreinvolvering og kunne etablere et godt foreldresamarbeid
 • bruker aktivt aktuelt lovverk til barnets beste 
 • gjør etiske overveielser knyttet til tidlig innsats
 • er i stand til kritisk å reflektere over og vurdere tiltak, programmer og tilbud som barnehagen tilrås å benytte til pedagogiske formål med bakgrunn i faglig kunnskap


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert i Alta. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 150 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for eksamen:

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og gjennomfører informasjonsmøte for medarbeidere
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten skal ha lederansvar på avdeling/base, ca. 5 dager i løpet av praksisperioden (avtales med praksislærer)
 • bestått praksis i emnet
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • intervju med barnehageleder/pedagogisk leder og spesialpedagog/støttepedagog om barnehagens arbeid med tilpasset læringsmiljø og barn med behov for særskilt hjelp og støtte. Intervjuet skriftliggjøres og godkjennes av praksislærer
  • i samarbeid med det øvrige personalet skal studenten planlegge og lede minimum to læringsaktiviteter i barnegruppe med fokus på inkluderende fellesskap. Plan og evaluering skriftliggjøres
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis er tema (om lag 800 ord)

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • en individuell faglig tekst om sentralt tema i emnet (omfang om lag 1500 ord)
 • et webinar knyttet til sentralt tema i emnet. Studentene jobber i par. Omfang ca. 10 minutter, manus leveres skriftlig.
 • muntlig gruppeframlegg i plenum med utgangspunkt i erfaringer fra praksis, omfang ca. 20 minutter
 • gjennomføre dialogøvelser som tematiserer foreldresamtaler om vanskelige tema. Felles refleksjon i plenum

 

For videreutdanningsstudenter (som er fritatt fra praksis) gjelder i tillegg følgende arbeidskrav:

 • en didaktisk oppgave knyttet til tidligere faglig relevant praksiserfaring på om lag 1500 ord

 

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Eksamen består av: Individuell muntlig eksamen (omfang 20 minutter).

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for bestått, og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakteren F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BLU-2017