høst 2021
BLU-2021 Pedagogisk ledelse og veiledning - 30 stp

Sist endret: 18.10.2021

Søknadsfrist

Søknadsfrist for videreutdanningsstudenter: 1. juni via lokalt opptak på enkeltemner, søknadskode 5001. Emnekode BLU-2021 må oppgis i kommentarfeltet.

Emnetype

Emnet er fordypningsemne i barnehagelærerutdanningen.

Emnet kan tas som videreutdanning for lærere og barnehagelærere, men er også relevant for kandidater med helse- og sosialfaglig bakgrunn.


Opptakskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for barnehagelærerutdanningen.

Studenter fra andre utdanningsinstitusjoner/studieprogram i barnehagelærerutdanning kan søke om å ta emnet som fordypningemne i barnehagelærerutdanning i henhold til progresjonskrav gitt i studieplanen.

For studenter som tar emnet som videreutdanning gjelder krav om kompetanse på bachelornivå i pedagogiske eller helse- og sosialfaglige utdanninger. 


Innhold

Innholdet i emnet består i hovedsak av følgende deler:

 • Ledelse i et relasjonelt perspektiv
 • Læringsledelse og endringsarbeid
 • Kommunikasjon, mangfold og sosiale prosesser
 • Psykososialt arbeidsmiljø og konflikter
 • Veiledning som verktøy i lærings- og utviklingsprosesser
 • Veiledningsøvelser

Praksis inngår som en integrert del av emnet for studenter i barnehagelærerutdanningen. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis. For videreutdanningsstudenter gjelder ikke krav om praksis.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • kommunikasjonsteori 
 • interkulturell kommunikasjon
 • psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og et inkluderende arbeidsliv
 • konflikter og konflikthåndtering
 • sentrale begreper og ulike tradisjoner i veiledning
 • samspill, roller og maktforhold i veiledningsprosesser
 • ulike modeller for veiledningssamtaler

Ferdigheter

Studenten kan:

 • observere, beskrive og vurdere pedagogiske situasjoner fra ulike ståsted
 • vurdere og utøve pedagogisk ledelse i ulike sammenhenger
 • håndtere praktiske og personlige utfordringer i samarbeidsrelasjoner og i endringsarbeid
 • gjennomføre veiledningssamtaler og anvende ulike metodiske tilnærminger i veiledning

Generell kompetanse

Studenten:

 • vurderer og håndterer etiske problemstillinger som leder
 • anvender veiledning som verktøy for faglig refleksjon og utvikling av handlingskompetanse
 • identifiserer og håndterer etiske problemstillinger i veiledning
 • analyserer og håndterer sosialt mangfold i yrkesrelevante kontekster


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Emnet går over ett semester og er samlingsbasert i Alta. Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske og teoretiske tilnærminger.Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende, og det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger pedagogisk ledelse.

Digital læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningsomfang: om lag 150 timer.  

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan framstilles for eksamen:

Obligatoriske arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og gjennomfører informasjonsmøte for medarbeidere
 • krav om tilstedeværelse (100 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten skal ha lederansvar på avdeling/base, ca. 5 dager i løpet av praksisperioden (avtales med praksislærer)
 • bestått praksis i emnet
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • deltakelse i ulike former for pedagogisk lederarbeid  
  • intervjue barnehageleder/pedagogiske ledere om ansvar, oppgaver og utøvelse av pedagogisk ledelse i barnehagen, med særlig fokus på ledelse av medarbeidere
  • gjennomføre veiledningssamtale med minst én medarbeider i barnehagen
  • skrive et individuelt refleksjonsnotat, der studentens læring og erfaringer fra praksis er tema (800 ord)

Obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • bestått praksis i emnet (i samarbeid med praksislærer)
 • tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter på samlinger med minimum 70 %
 • innlevering av tre veiledningsgrunnlag i forkant av veiledningsøvelser (150-250 ord)
 • deltakelse i veiledningsøvelser etter ulike modeller
 • læringsledelse/fremlegg i plenum med utgangspunkt i utvalgt pensum (20 min.)
 • formulere en problemstilling og skrive en individuell oppgave med utgangspunkt i erfaringer fra praksisfeltet, der valgt tematikk drøftes og har relevans for emnet og yrkesutøvelsen (1500-2000 ord). For studenter i barnehagelærerutdanningen skal oppgaven bygge på erfaringer fra gjennomført praksis i emnet og være en videreutvikling av det individuelle refleksjonsnotatet som tematiserer studentens læring og erfaringer fra praksis (se over).  

For videreutdanningsstudenter (som er fritatt fra praksis) gjelder i tillegg følgende arbeidskrav:

 • Et individuelt refleksjonsnotat (1000 ord) basert på gjennomførte veiledningsøvelser med påfølgende loggskriving.

 

For studenter i barnehagelærerutdanningen som gjennomfører obligatorisk praksis i emnet, foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

 

Eksamen består av:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager.  Omfang om lag 2500 ord.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes gradert karakter etter en skala med seks trinn fra A til E for Bestått, og F for Ikke bestått, med A som beste karakter. Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: BLU-2021