høst 2021
BYG-2802 BIM og Autodesk Revit - 10 stp

Sist endret: 27.09.2021

Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

ITE1918 BIM og datastyrt beregning 10 stp

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

1. Introduksjon av BIM som metode

a. Hva er BIM?

b. Nytteverdi BIM

c. BIM modenhet

d. Hva betyr BIM for de involverte i en BIM-prosess

e. BIM verktøy

2. Grunnkurs

f. Tar for seg praktisk modellering av arkitektmodell ved hjelp av Revit

- Introduksjon av Autodesk Revit Architecture

- Brukergrensesnitt

- Behandling av visninger

- Oppretting av Etasjeplan og Rutenett

- Søyler

- Vegger, dører, vinduer

- Gulv/Himling

- Tak

- Editeringsverktøy

- Dimensjonering/Tekst/Tittelfelt

- Detaljering

- Utskrift

3. Visualisering

g. Ved bruk av Revit og (antageligvis Lumion eller Autodesk Infraworks) Modellering av RIB-modell - Søyler

- Bjelker

- Dekker

- Vegger

- Utsparinger

h. Bruk av Revit til å modellere armerte betongkonstruksjon

i. Modellering av stålkonstruksjon i Revit

5. Praktisk BIM.

j. Lage en georefert terrengmodell hvor vi henter inn arkitektmodellen

k. Korrekt koordinatsystem mellom modeller

l. Koordinerer en multidisiplin BIM-modell med Navisworks evt. Solibri

m. Hvordan ta ut mengder for bruk til bestilling, logistikk og kalkyler

n. Hvordan ta Revitmodellen over i Focus Beskrivelse via IFC


Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal lære seg å anvende et 3D dataverktøy for modellering av bygg / konstruksjoner som har en betydelig detaljgrad.

ii. Studenten skal lære seg metodikken for bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Ferdigheter:

iii. Studenten skal forstå 3D modellering av konstruksjoner fungerer og anvendes på en effektiv måte.iv. Studenten skal forstå BIM metodikken.

Kompetanse:

v. Forstå BIM (Bygningsinformasjonsmodell) som prosess. 

vi. Modellere og skape en modell ved hjelp av programvare som for eksempel Revit Architecture.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte innenfor BIM skal formidles gjennom to (2) uker med konsentrert klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet.

Emnet gjennomføres som teoretisk og praktisk kunnskapsformidling. Studentens ferdigheter fremmes gjennom relevante eksempler.

Emnet undervises hovedsakelig på norsk, men engelsk eller andre språk kan anvendes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig.


Eksamen

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Hjemmeeksamen som gjennomføres over 5 dager.

Det gis ikke rett til kontinuasjon i dette emnet.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Tromsø | Nettbasert |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: BYG-2802