høst 2021
BYG-2804 Videregående Statikk inkl. Fokus konstruksjon - 10 stp

Sist endret: 16.09.2021

Søknadsfrist

Eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1852 Mekanikk og Fluidmekanikkeller BYG-2503 Mekanikk og Fluidmekanikk

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

 • Teknisk bjelketeori
 • Matrisestatikk for bjelker og rammer
 • Matrisestatikk for fagverk
 • Etablering av stivhetsmatriser
 • Etablering av lastvektor
 • Beregning av forskyvninger av knutepunkter
 • Beregning av snittkrefter
 • Fokus konstruksjon
  • Brukergrensesnitt
  • Fritt opplagte stålbjelker
  • Rammekonstruksjoner
  • Betongbjelker
  • Fagverk
  • Bygninger


Anbefalte forkunnskaper

BYG-2602 Statikk, Dynamikk og Konstruksjonslære, IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1601 Matematikk 2, ITE1855 Statikk, dynamikk og konstruksjonslære, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester), TEK-1516 Matematikk 2

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Studenten skal gis en teoretisk innføring i forskyvningsmetoden som utgangspunkt for moderne, databaserte konstruksjonsanalyser ved hjelp av elementmetoden.
 • Anvendelsene av forskyvningsmetoden begrenses til beregning av fagverk og rammer, men systematikken er gyldig for konstruksjonsanalyser generelt.
 • Metoden beskrives ved hjelp av matriseformulering og matrisealgebra.
 • Studenten skal lære seg å anvende et numerisk beregningsprogram for analyse av bygningskonstruksjoner.

Ferdigheter:

 • Studenten skal erverve videregående kunnskap i statiske beregning og strukturell analyse.
 • Studenten skal forstå datastyrt beregning og hvordan programvaren er bygd opp og hvordan verktøyet kan anvendes til analyse av konstruksjoner.

Kompetanse:

 • Studenten skal kunne gjennomføre manuelle beregninger av statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner.
 • Studenten skal kunne tyde og evaluere slike beregninger.
 • Studenten skal kunne angi og vurdere slike beregninger med hensyn til pålitelighet.
 • Forstå datastyrt beregningsmetodikk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 6 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningene via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom relevante regneøvinger.

Emnet undervises hovedsakelig på norsk, men engelsk eller andre språk kan anvendes i de sammenhenger der det er faglig hensiktsmessig og/eller nødvendig.


Eksamen

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en tre (3) timers skriftlig eksamen, som utgjør 40%, og en mappe, som utgjør 60%. Mappen består av 2 (to) oppgaver.

Eksamen og mappene er individuelle.

Den 3 timers eksamen skal gjennomføres med generelle skriftlige hjelpemidler.

Det gis én samlet vurdering (karakter) for alle deleksamenene til slutt.

Alle delemnene må være bestått for å oppnå karakter i faget.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.

Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.

Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BYG-2804